splošni pogoji Moj profi video CV

Pravila in pogoji za sodelovanje na nagradnem natečaju Moj #IMAMIZKUSNJE

1.     ORGANIZATOR

Organizator natečaja »#IMAMIZKUSNJE« (v nadaljevanju natečaj) je ŠS d.o.o. (e-Študentski Servis), Slovenska cesta 040, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2.      SODELUJOČI

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let in sicer :

 • vse fizične sebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije,
 • vsi tujci, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati pravne osebe, zaposleni v podjetju ŠS d.o.o. ter osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradnega natečaja ali so člani strokovne komisije.

3.     NAČIN SODELOVANJA

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki v času od 12. 03. 2018 do vključno 02. 04. 2018 na spletnem naslovu  http://www.imamizkusnje.com/  naložijo kratek »selfie« video,  v katerem predstavijo svojo izkušnjo, kompetenco ali sposobnost, ki so jo dobili s študentskim ali dijaškim delom.

Sodelujoči v natečaju na spletni strani http://www.imamizkusnje.com/ izpolnijo prijavo in podajo vse zahtevane osebne podatke, naložijo video s svojo izkušnjo, se strinjajo s temi pravili in pogoji sodelovanja ter vse skupaj pravilno oddajo. S pravilno oddajo svoje prijave in naloženim video posnetkom s svojo izkušnjo, postane oseba sodelujoča.

Ena oseba lahko v natečaju sodeluje le z eno prijavo. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v natečaju večkrat z uporabo različnih prijavnih podatkov ali je pri prijavi oddala tuj video posnetek oziroma video posnetek za katerega nima avtorskih pravic, jo ima organizator pravico praviloma in nemudoma nepreklicno izključiti iz natečaja. Oseba pa je za zlorabo osebnih podatkov, avtorskih pravic oz. krajo identitete kazensko in odškodninsko odgovorna.

V natečaju se upoštevajo samo pravilno izpolnjene prijave.

Organizator ima pravico neprimerne, neetične in kako drugače sporne video posnetke ali tekste izločiti iz natečaja brez kakršnih koli obveznostui do sodelujočega in samega sodelujočega izloči iz natečaja.

Naložen video je lahko velik največ  200 MB in v formatu .mp4, .avi, .divx, .wmv, .mov.

4.     AVTORSKE PRAVICE

Sodelujoči z izpolnitvijo prijave na spletni strani http://www.imamizkusnje.com/ posreduje svoje osebne podatke in video posnetek. Sodelujoči se z oddajo osebnih podatkov in video posnetka strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov, vključno z video posnetkom, na način in za namene, določene s temi pravili sodelovanja. Sodelujojoči dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, vključno z video posnetkom, organizatorju ŠS d.o.o., Slovenska cesta 040, 1000 Ljubljana.

S sodelovanjem v tem natečaju sodelujoči dovoli obdelavo video posnetka ali teksta in prenaša na organizatorja pravice v takšnem obsegu, da se lahko video posnetek uporabi v ta namen :

 • Obdelavo video posnetka ali teksta za namen izvedbe natečaja ( nabiranje, hramba, pregled, izbor video posnetka ipd.),
 • Arhiviranje s strani organizatorja.

Sodelujoči  lahko, v času trajanja natečaja oz. najkasneje do 02. 04. 2018, prekliče svoje sodelovanje v natečaju, tako da pošlje sporočilo organizatorju na naslov [email protected] Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz fotonatečaja. Po izteku tega roka pa preklic ni možen.

Sodelujoči jamči organizatorju, da je video posnetek ali tekst, ki ga  bo organizatorju izročil, njegovo lastno in izvirno avtorsko delo, oziroma, da ima na tem delu ustrezne pravice in da z izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. Prav tako jamči, da predstavlja video posnetek ali tekst njegovo lastno podobo  in zato z oddajo ne posega v osebnostne pravice tretjih oseb.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakršnihkoli zahtevkov s strani tretjih oseb na avtorskih delih oz. video posnetkih ali tekstih, ki jih bodo posredovali sodelujoči v namen natečaja. Prav tako organizator ne prevzema odgovornosti glede zahtevkov iz naslova kršitve osebnostnih pravic. Vso odgovornost glede avtorskih in drugih pravic na posredovanih avtorskih delih oz. video posnetkih nosijo izključno sodelujoči.

Sodelujoči organizatorju prav tako dovoljuje obdelavo vseh ostalih osebnih podatkov, posredovanih z »prijavo«, in sicer za naslednji namen:

 • Izvedba natečaja v vseh oblikah,
 • Objava osebnega imena in kraja bivanja skupaj z objavljenim video posnetkom ali tekstom,
 • Obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev,
 • Za druge marketinške namene, zlasti pa za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudb, profilacijo in segmentacijo, za raziskave trga, obveščanje o ponudbah, novostih in ugodnostih ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Organizator bo uporabljal vse posredovane podatke izključno v namen, kot je razviden in opisan v teh pravilih.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah.

Sodelujoči lahko od organizatoprja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove druge osebne podatke za namen neposrednega trženja. Organizator bo v tem primeru v 15-ih dneh ustrezno preprečil uporabo teh osebnih podatkov sodelujočega za namen neposrednega trženja ter ga o tem obvestil v nadaljnih 5-ih dneh.

Na spletni strani natečaja se uporabljajo piškotki (ang.: cookies), vendar izključno kot tehnično sredstvo za prijavo sodelujočih in ne omogoča identifikacije posameznika.

5.     NAGRAJEVANJE SODELUJOČIH

Med vsemi prijavljenimi video posnetki bo strokovna komisija izbrala 3 mlade z izkušnjami, ki jih bo predstavila na plakatih in spletnih video kampanjah #IMAMIZKUSNJE in jim posnela profi video CV.

5.1. Objava nagrajencev

Vsi izbrani natečaja »#IMAMIZKUSNJE« izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani ŠS d.o.o., FB profilu ŠS d.o.o. in v e-poštnih sporočilih.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.studentski-servis.com, najkasneje v roku 7 dni po koncu natečaja.

5.2.  Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo preverila, če so izbrani sodelovali v skladu s temi splošnimi pogoji sodelovanja. V primeru, da je izbrani izključen, se nagrada podeli naslednjemu sodelujočemu.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji natečaja.

6.     KOMISIJA

Komisija ima naslednje naloge in pristojnosti :

 • Izvedba in nadzor poteka natečaja in določitev izbranih 3 mladih, v skladu s temi pravili,
 • Ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s pravili,
 • Izbor 3 mladih glede na predložene video posnetke in tekste.

Odločitev komisije glede izbora je dokončna in nepreklicna, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujojočega, velja za vse sodelujoče in nanjo ni mogoča pritožba.

7.     KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator sodelujoče obvestil z objavo na spletni strani ŠS d .o.o.

Pravila natečaja so dostopna na spletni strani http://www.imamizkusnje.com/

Si našel-a iskano informacijo?

X