Prijava za podjetja
Page name

Splošni pogoji poslovanja

Si našel/našla iskano informacijo?
Deli na

1. Ugotovitvene določbe

ŠS d.o.o. je na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije, agencija za izvajanje dejavnosti posredovanja dela, ki vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov. Dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del ureja Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (v nadaljevanju besedila: Pravilnik).

2. Predmet splošnih pogojev poslovanja

S temi Splošnimi pogoji poslovanja ŠS d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) so določene pravice in obveznosti pri posredovanju začasnih in občasnih del za dijake in študente ter druga nadomestila in stroški ŠS d.o.o.

Če poslovni partner uporablja spletno aplikacijo za podjetja in se študent oziroma dijak prijavi v svoj profil na spletni strani, z uporabo sprejema tudi navodila in pogoje, ki jih vsebuje posamezni spletni servis.

3. Študent in dijak

Študent in dijak lahko opravlja začasna in občasna dela, s pridobitvijo statusa študenta ali dijaka in ob izpolnjevanju ostalih pogojev za opravljanje občasnih in začasnih del, kot jih predvideva veljavna zakonodaja.

Z izpolnitvijo in oddajo pristopne izjave (v nadaljevanju besedila: z včlanitvijo) k ŠS d.o.o. in pod pogojema, da študent ali dijak izkaže, da je star najmanj 15 let in da ima veljaven status, postane dijak ali študent član ŠS d.o.o. (v nadaljevanju: član).

Član ima pri opravljanju začasnih in občasnih del naslednje dolžnosti:

 • da pred začetkom dela naroči ustrezno napotnico;
 • da delo, ki mu ga zagotovi ŠS d.o.o., opravi preko napotnice ŠS d.o.o.;
 • da upošteva navodila o varstvu pri delu in navodila strokovnih služb delodajalca;
 • da vestno in skrbno opravlja delo;
 • da član, ki je študent, ni v rednem delovnem razmerju (ni zaposlen) in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, pri čemer nase prevzema kazensko, civilno in drugo odgovornost, ki bi izhajala iz posredovanja neresničnih in nepopolnih podatkov;
 • da član, ki je udeleženec izobraževanja odraslih (t.i. izredni dijak), ni v rednem delovnem razmerju (ni zaposlen), ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, ter je seznanjen z dejstvom, da lahko po trenutno veljavni zakonodaji dela do dopolnjenega 26. leta starosti, pri čemer nase prevzema kazensko, civilno in drugo odgovornost, ki bi izhajala iz posredovanja neresničnih in nepopolnih podatkov;
 • da ima član urejeno ustrezno obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in določbami EU, saj lahko v nasprotnem primeru nastanejo stroški zdravljenja, ki so povezani s poškodbo pri delu;
 • da se obvezuje, da bo ŠS d.o.o. takoj obvestil o kakršnih koli spremembah podatkov ali o dejstvih, ki bi lahko kakorkoli vplivala na izpolnjevanje pogojev oziroma zahtev za opravljanje občasnih in začasnih del;
 • strinja se z odstopom terjatve, poslovnega partnerja ŠS d.o.o., tretji osebi;
 • v primeru strinjanja s predlagano stornacijo oziroma popravkom urne postavke s strani poslovnega partnerja je dolžan podati svoje soglasje, ki je prostovoljno, specifično, informirano in nedvoumno;
 • izjavlja, da je seznanjen s spremembo zakonodaje in sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 95, ZUJF-C), po določbah katerega bo član prejel neto prejemek za opravljeno občasno in začasno delo, saj bo od njegovega bruto prejemka obračunan in plačan prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,50 %;
 • izjavlja, da je seznanjen z dejstvom, da se v primeru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v drugi državi v celoti upoštevajo predpisi države, v kateri se bo delo opravljalo, in je kot podlago za opravljanje dela dijakov in študentov treba uporabiti pravno obliko, ki jo določa zakonodaja zadevne države;
 • izjavlja, da je seznanjen z GDPR in novo zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in v skladu z njo podaja vse svoje privolitve.

Član dovoljuje ŠS d.o.o. uporabo osebnih podatkov iz pristopne izjave oziroma druge podatke, ki jih na katerikoli način posreduje ŠS d.o.o. ŠS d.o.o. osebne podatke shranjuje in obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Namen pridobivanja, uporabe in obdelave osebnih podatkov je izvajanje dejavnosti ŠS d.o.o. ter izvajanje promocijskih akcij.

S podpisom oziroma izpolnitvijo pristopne izjave član jamči, da so vsi izpolnjeni podatki resnični in da gre za podatke, ki se nanašajo izključno na podpisanega člana. V primeru navajanja neresničnih podatkov član prevzema naše kazensko in materialno odgovornost. Če bi ŠS d.o.o. zaradi navajanja netočnih ali nepravilnih podatkov nastala škoda se član izrecno in nepreklicno strinja, da ŠS d.o.o. terjatev, ki bo nastala na podlagi opravljenega občasnega ali začasnega dela, pobota do višine nastale škode, preostanek pa se članu nakaže na njegov račun.

Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Podatke članov bomo uporabili izključno za namene obveščanja, ki so povezani z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in vsakokratno veljavno zakonodajo Republike Slovenije s področja varstva osebnih podatkov (v pripravi ZVOP-2 s spremembami in dopolnitvami).

Član lahko v svojem profilu na spletni strani, kadarkoli spremeni privolitve za obveščanje (pomembna obvestila, obvestila o prostih delih, obvestila o ugodnostih in izobraževanjih) s strani podjetja ŠS d.o.o.

S podpisom oz. izpolnitvijo pristopne izjave član jamči, da so vsi izpolnjeni podatki resnični in da gre za podatke, ki se nanašajo izključno na podpisanega člana. V primeru navajanja neresničnih podatkov član prevzema naše kazensko in materialno odgovornost. Če bi ŠS d.o.o. zaradi navajanja netočnih ali nepravilnih podatkov nastala škoda se član izrecno in nepreklicno strinja, da ŠS d.o.o. terjatev, ki bo nastala na podlagi opravljenega občasnega ali začasnega dela, pobota do višine nastale škode, preostanek pa se članu nakaže na njegov račun. Član lahko kadarkoli prepove uporabo danih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in izterjave prejemkov za opravljanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov. Član lahko takšno zahtevo poda na email [email protected]. Osebni podatki se za namen, določen v prejšnjem odstavku hranijo do 27 leta starosti člana, razen v primeru odprtih finančnih obveznosti, do pravnomočno zaključenega postopka.

Član z včlanitvijo, ob vsakem poslovanju s ŠS d.o.o. ter z vstopom v svoj profil na spletni strani, potrjuje seznanjenost z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema.

Člani, ki niso državljani RS, so ob včlanitvi seznanjeni z zakonodajo in z drugimi informacijami, ki se nanašajo na status (ne)rezidentstva v RS ter z določbami Zakona o davčnem postopku, ki ureja uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja. ŠS d.o.o. bo članu nerezidentu odvajal akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Član nerezident, ki je rezident države, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ureja morebitno vračilo odvedene akontacije pri pristojnem davčnem organu. V kolikor takšen član pred nakazilom posameznega zaslužka dostavi ŠS d.o.o. izpolnjen zahtevek za oprostitev oziroma zmanjšanje davka, ŠS d.o.o. predloži takšen izpolnjen zahtevek pristojnemu davčnemu organu, dohodek pa nakaže šele, ko prejme s strani davčnega organa potrjen zahtevek.

4. Poslovni partner

Poslovni partner ima pri poslovanju s ŠS d.o.o. naslednje dolžnosti:

 • da pred začetkom opravljanja začasnih in občasnih del seznani člana s predpisi in ukrepi varstva pri delu in mu zagotovi potrebna zaščitna sredstva;
 • da upošteva določbe ZDR-1, ki urejajo delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov;
 • da je seznanjen z dejstvom, da se v primeru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v drugi državi v celoti upoštevajo predpisi države, v kateri se bo delo opravljalo in je kot podlago za opravljanje dela dijakov in študentov potrebno uporabiti pravno obliko, ki jo določa zakonodaja zadevne države;
 • da izpolnjuje ter spoštuje vse ostale obveznosti, določene s predpisi Republike Slovenije na področju zaposlovanja;
 • da pred začetkom dela v e-poslovalnici potrdi izdano napotnico v 4-ih izvodih ter jo natisne, podpiše in shrani;
 • da z napotnico poslano po elektronski poti ravna v skladu s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje in veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Napotnica poslana po elektronski poti ima enako pravno veljavo kot napotnica poslana po klasični poti;
 • da v roku 8 dni po opravljanem delu oziroma do 8. v mesecu za pretekli mesec, ŠS d.o.o. posreduje izpolnjen obrazec za obračun ur, v katerem so navedene dejansko opravljane ure, ki so enake seštevku opravljenih ur, ki jih dnevno evidentira poslovni partner. Obrazec za obračun ur je v e-poslovalnici za podjetja v meniju Obračuni / Obračun ur;
 • da s pričetkom sodelovanja sprejema elektronski način poslovanja podjetja ŠS d.o.o. (oddaja obračunov in prejem računov) vse do trenutka, dokler podjetja ŠS d.o.o. ne obvesti drugače. Nestrinjanje mora sporočiti na elektronski naslov [email protected];
 • da poravna vse svoje obveznosti po vsakokrat veljavnih Splošnih pogojih poslovanja in po računu ŠS d.o.o. v roku 8 dni po izdaji oziroma ob zapadlosti v primeru, da je rok podaljšan zaradi dobre bonitetne ocene in pravočasnega plačevanja računov. V primeru zamude poravna svoje obveznosti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bodo obračunane na računu za opravljeno študentsko in dijaško delo. Poslovni partner je ŠS d.o.o. dolžan v primeru zamude s plačilom svojih obveznosti poleg zakonskih zamudnih obresti, poravnati še stroške opominjanja in stroške izterjave;
 • da bo poravnal znesek na računu povečan s skladu z ZUJF-C za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 %, prispevek za poškodbo pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 %, koncesijsko dajatev v višini 16,00 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00 %;
 • da jamči za verodostojnost podatkov, ki jih posreduje ŠS d.o.o., pri čemer dovoljuje ŠS d.o.o., da ga obvešča o spremembah in novostih, povezanih z zaposlovanjem in izvedbo anket in raziskav, povezanih z zaposlovanjem;
 • se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke o članih, ki pri njem opravljajo občasno in začasno delo dijakov in študentov in ki jih je pridobil na podlagi pisne zahteve od ŠS d.o.o., uporabljal izključno za potrebe izvajanja občasnega in začasnega dela dijakov in študentov ali morebitnega uveljavljanja zahtevkov, ki bi izhajali iz opravljanja občasnega in začasnega delo dijakov in študentov;
 • da vse spremembe in dopolnitve, ki vplivajo na način in pogoje poslovanja, javi na ŠS d.o.o. v roku 8 dni od nastanka;
 • da posluje s transakcijskim računom, odprtim v Republiki Sloveniji, ki je razviden iz javno dostopnih evidenc. Če transakcijski račun ni razviden iz javno dostopne evidence, mora podjetje podatek o transakcijskem računu posredovati ŠS d.o.o.
 • v primeru poravnave svojih obveznosti preko TRR-a, odprtega izven EU, nase prevzame breme bančne provizije, ki nastane pri plačilu v tujini, in znesek bančne provizije, ki nastane v Republiki Sloveniji;
 • v primeru posredovanja osebnega TRR velja določba 7. člena ZVOP-1;
 • poslovni partner se zavezuje, da bo v primeru kršitev določb Splošnih pogojev ali zakonodaje o opravljanju občasnih in začasnih del dijakov ter študentov in v primeru kakršnihkoli zahtevkov ali glob, ki bi izhajale iz kršitev poslovnega partnerja in ki so podane ŠS d.o.o. s strani tretjih oseb ali državnih organov, plačal te zahtevke ali globe skupaj z nastalimi stroški neposredno ŠS d.o.o. ali tretjim osebam ali državnim organom;
 • poslovni partner se zavezuje, da bo v vse sodne, davčne, upravne oziroma izvensodne postopke, povezane s kršitvami poslovnega partnerja pri opravljanju ali posredovanju občasnih in začasnih del dijakov in študentov, ki bi potekali zoper ŠS d.o.o. in ki izhajajo iz kršitev poslovnega partnerja, vstopil kot stranski intervenient na strani ŠS d.o.o. V nasprotnem primeru se poslovni partner zavezuje plačati ŠS d.o.o. ali direktno tretjim osebam oziroma organom, celoten pravnomočno dosojeni ali dokončno dogovorjeni denarni zahtevek tretje osebe ali organa, skupaj z odmerjenimi pravdnimi ali nastalimi stroški tretje osebe ali organa.

ŠS d.o.o. lahko v celoti odstopi dolg poslovnega partnerja tretji osebi.

ŠS d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko napotnico skrajša:

 • v primeru slabih terjatev, ki so opredeljene v internem aktu, ŠS d.o.o.,
 • če podjetje ne uporablja e-poslovalnice in posledično ne pride do obračuna ur,

Postopek krajšanja napotnic je natančno opredeljen v internem aktu ŠS d.o.o.

ŠS d.o.o. o skrajšanju napotnic obvesti tako delodajalca kot tudi člana. Hkrati je delodajalcu podan primeren rok (30 dni) za ureditev dela drugje, po drugi napotnici.

5. Študentski servis

ŠS d.o.o. zagotavlja:

 • da poslovnemu partnerju izda račun na podlagi pravilno izpolnjenih in podpisanih obračunov ur;
 • s pričetkom sodelovanja elektronski način poslovanja (prejem obračunov in izdaja računov). Če ga poslovni partner v skladu z določbo 4. točke obvesti drugače, se poslovanje podjetja prilagodi na fizičen način poslovanja;
 • da v skladu s finančno politiko ŠS d.o.o. članu na osebni račun oziroma drug veljavni račun nakaže neto prejemek za opravljeno začasno in občasno delo vnaprej v primeru, ko poslovni partner izpolnjuje pogoje za razvrstitev v ustrezni bonitetni razred. V primeru realiziranega predčasnega oziroma vnaprejšnjega nakazila prejemka za opravljeno začasno in občasno delo dijaku ali študentu, ima ŠS d.o.o. pravico poslovnemu partnerju zaračunati pavšalni znesek za izvedbo postopka preverjanja in ugotavljanja bonitetnega razreda poslovnega partnerja in stroškov izvedbe opravil, potrebnih za predčasno oziroma vnaprejšnje nakazilo. Član, ki je prejel neto prejemek za opravljeno začasno in občasno delo vnaprej, pooblasti ŠS d.o.o., da ŠS d.o.o. skladno z internimi akti ustrezno ukrepa in poda primerne vloge za zaščito in izvršitev njihovih pravic. V ostalih primerih ŠS d.o.o. jamči, da bo neto prejemek članu nakazan najkasneje naslednji delovni dan po plačilu celotnega računa s strani poslovnega partnerja oziroma s strani tretje osebe;
 • da bo prispevke in dajatve obračunal in odvedel v skladu z obstoječo zakonodajo;
 • da varuje in uporablja osebne podatke članov in predstavnikov poslovnih partnerjev v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • da varuje in uporablja osebne podatke članov in predstavnikov poslovnih partnerjev v skladu z evropsko zakonodajo (GDPR) in pravnim redom Republike Slovenije;
 • si pridržuje pravico, da v primeru slabe bonitetne ocene poslovnega partnerja ali zamujanja s plačili obveznosti po izdanih računih, podaljšani rok plačila, ki je daljši od splošnega 8-dnevnega roka plačila od izdaje računa, skrajša na splošni rok plačila (8 dni);
 • v primeru zamude ali slabe bonitetne ocene poslovnega partnerja, se poslovnemu partnerju lahko omeji izdajo napotnic za opravljanje začasnega in občasnega dela. Vsaka sprememba bo poslovnemu partnerju predčasno sporočena in začne veljati od obvestila dalje.

6. Dodatne storitve

ŠS d.o.o. med drugim opravlja tudi naslednje dodatne storitve v skladu s cenami, navedenimi v nadaljevanju.

6.1. Oglaševanje ponudb prostih del in kadrovske storitve

 • objava oglasa za delo;
  za stalne poslovne partnerje brezplačno, 295 EUR/oglas
 • prednostna objava oglasa za delo; kratkotrajna, zelo vidna izpostavitev oglasa za stalne poslovne partnerje brezplačno, 50 EUR/oglas
 • iskanje kandidatov, ožanje izbora, pisna predstavitev primernih;
  za stalne poslovne partnerje brezplačno, 120 EUR/oglas
 • iskanje deficitarnih kandidatov; direktna pošta, ciljno iskanje po bazah
  za stalne poslovne partnerje brezplačno, 200 EUR/oglas
 • kadrovsko svetovanje s področja začasnega in občasnega dela;
  za stalne poslovne partnerje brezplačno, 25 EUR/h
 • V cenah ni vštet DDV.

6.2. Opominjanje poslovnega partnerja pri zamudi s plačilom

 • stroški opominjanja;
  v primeru zamude po dogovorjenem roku plačila, 3 EUR/opomin

ŠS d.o.o. si pridržuje pravico do zaračunavanja tudi naslednjih dodatnih storitev; strošek vseh opravil, potrebnih za vnaprejšnje nakazilo, vključno z izvedbo preverjanja bonitetnega razreda poslovnega partnerja, mesečnega nadomestila za uporabo spletne aplikacije za podjetja skladno z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja.

Cene storitev, določene v tem členu Splošnih pogojev poslovanja, se uporabljajo od 1. 9. 2012 dalje.

7. Spletna registracija za podjetja

 • Pooblaščena oseba, ki želi sodelovati S ŠS d.o.o. v imenu podjetja, se registrira na spletni strani www.studentski-servis.com/web_student/prijava in sicer tako, da izpolni obrazec za registracijo za uporabo e-poslovalnice za podjetje;
 • Pooblaščena oseba podjetja si ob registraciji na spletni strani sama določi uporabniško ime in geslo, ki ga nato lahko naknadno v e-poslovalnici za podjetje pod svojimi nastavitvami spremeni;
 • Obvestilo o uspešno opravljeni registraciji pooblaščena oseba podjetja prejme na elektronski naslov, ki ga je navedla ob registraciji na spletni strani;
 • Svetovalec ŠS d.o.o. lahko telefonsko preveri resničnost podatkov, ki jih je pooblaščena oseba podjetja navedla ob registraciji na spletni strani;
 • ŠS d.o.o. in pooblaščena oseba podjetja, ki se je registrirala na spletni strani, soglašata, da so podatki, ki so bili vneseni ob registraciji lahko osebni podatki in jih bosta v skladu z veljavnimi predpisi primerno varovala in jih brez ustrezna pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam;

8. Odškodninska odgovornost

ŠS d.o.o. odškodninsko oziroma materialno ne odgovarja za delo svojih članov preko napotnice. Član je pri delu preko napotnice odškodninsko in kazensko odgovoren poslovnemu partnerju ter ŠS d.o.o..

9. Kršitve določil Splošnih pogojev poslovanja in reševanje sporov

Zaradi kršitve določil Splošnih pogojev poslovanja lahko ŠS d.o.o. prekine sodelovanje s poslovnim partnerjem oziroma članom. Vse spore bodo ŠS d.o.o., poslovni partner in član reševali sporazumno, če pa to ni mogoče, so za reševanje pristojna stvarno pristojna sodišča.

10. Veljavnost splošnih pogojev

ŠS d.o.o. lahko v skladu s poslovno politiko in veljavno zakonodajo enostransko spreminja te Splošne pogoje poslovanja.

V kolikor ŠS d.o.o. spreminja Splošne pogoje poslovanja, mora najmanj 7 dni pred njihovo uveljavitvijo dijaku, študentu ali poslovnemu partnerju o spremembah Splošnih pogojev poslovanja, ki vplivajo na pravice in obveznosti stranke, prikazati obvestilo v spletni aplikaciji oziroma na ustrezen način jasno obvestiti stranko, da je prišlo do spremembe Splošnih pogojev poslovanja.

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani ŠS d.o.o.

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1. 8. 2019 dalje.

ŠS d.o.o.

Sebastjan Česnik

General_business_conditions