Vprašanja o dohodnini

Dohodnina

Katere olajšave lahko študent ali dijak uveljavlja?

Splošna olajšava znaša 3.302,70 €.

Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

To pomeni, da splošno olajšavo študent ali dijak izgubi, če ga starši v svoji napovedi uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana vseh 12 mesecev.

Če te starši uveljavljajo kot vzdrževanega člana samo del leta, ti pripada sorazmeren del splošne olajšave.

Dodatna splošna olajšava

 • Za leto 2016 - znaša 3.217,12 € za skupne obdavčljive prihodke do višine 10.866,37 € oziroma 1.115,94 € za skupne obdavčljive prihodke nad 10.866,37 € do 12.570,89 €.
 • Za leto 2017 - znaša 3.217,12 € za skupne obdavčljive prihodke do višine 11.166,37 € oziroma 1.115,94 € za skupne obdavčljive prihodke nad 11.166,37 € do 12.570,89 €.

To pomeni, da lahko študent ali dijak uveljavlja dodatno splošno olajšavo pod dvema pogojema:

 • Če drug rezident (starši) za študenta oz. dijaka ne uveljavlja splošne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
 • Če je znesek obdavčljivih prihodkov nižji od 10.866,37 € (11.166,37 € za leto 2017), ali če je med 10.866,37 € (11.166,37 € za leto 2017) do 12.570,89 €.

Posebna osebna olajšava znaša 2.477,03 €.

Prizna se rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

 • status študenta ali dijaka,
 • starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

V primeru enovitega magistrskega študija se posebna osebna olajšava prizna študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dobo največ 6 let.

Posebna osebna olajšava ni priznana nerezidentom.

Posebna osebna olajšava je priznana v celoti, tudi če študent ali dijak le del koledarskega leta izpolnjuje pogoje zanjo. To pomeni, da se študentu, ki tekom leta dopolni 26 let, ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

Kaj dijaki in študenti poleg olajšav še lahko uveljavljajo v dohodninski napovedi?

 • Normirane stroške
  So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati. Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava v višini 10 % in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno osebno olajšavo). Poleg normiranih stroškov lahko dijak ali študent uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve.
 • Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  Dijaki in študenti plačujejo od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 %.
 • Dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da se do 5. 2. pošlje zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad, kjer ima davčni zavezanec prebivališče (Seznam uradov). Dejanski stroški se lahko uveljavljajo tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Kaj pomeni, da lahko v uveljavljam dejanske stroške prevoza in nočitve?

Študenti in dijaki lahko uveljavljajo dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5. 2. pošljejo zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad, kjer ima davčni zavezanec prebivališče (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljajo tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

PRIMER:
Študent Janez opravlja delo prek e-Študentskega servisa in delodajalec ga je poslal na službeno pot (z lastnim avtomobilom). Janezu delodajalec potne stroške povrne skupaj z zaslužkom.
Janez lahko uveljavlja dejanske stroške, ki jih je imel s » službeno potjo« in si zniža svojo letno davčno osnovo. To pomeni, da Janezu ne bo treba čakati na prejem informativnega izračuna dohodnine in sestavljati ugovora, s katerim bi lahko pridobil povrnjene stroške.

Koliko lahko študent ali dijak zasluži, da se mu ne odvede dohodnina?

Za posamezna nakazila, enaka ali manjša od 400 € bruto, se akontacija dohodnine ne odvede. Če je nakazilo višje, se od zaslužka odvede 25 % akontacije dohodnine. Ta akontacija se dobi, pod pogoji iz Zakona o dohodnini, delno ali v celoti povrnjeno.

 • Meja oz. znesek 400 € bruto se ne nanaša na napotnico, ampak na posamezni dohodek - nakazilo.
 • Vračilo akontacije je možno samo za rezidente Slovenije, prav tako zaslužek 400 € bruto brez akontacije dohodnine.
 • Po zakonu se akontacija ne odvaja za izplačila do vključno 400 € bruto, če študent ali dijak izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo. Če jih ne izpolnjuje, ali če je izplačilo višje, je akontacija 25 %.
 • Osnova za akontacijo dohodnine je bruto zaslužek, znižan za prispevek PIZ (15,5 %) in normirane stroške (10 %).
 • Če je bilo delo opravljeno v času, ko je študent ali dijak izpolnjeval pogoje za priznanje posebne osebne olajšave, nakazilo pa opravljeno izven statusa, se akontacija ne odvede, če je izplačilo do vključno 400 € bruto.
 • Nerezidentom se akontacija odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na DURS zahtevo za povračilo akontacije.

Izjema za rezidente: akontacije se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Kaj je dohodnina?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Upoštevani so vsi obdavčljivi dohodki v koledarskem letu.

Kaj vse se šteje v obdavčljive dohodke?

V obdavčljive dohodke se štejejo vsi dohodki, ki z zakonom izrecno niso oproščeni oz. izvzeti. Za študenta ali dijaka so obdavčljivi dohodki sledeči: dohodek za opravljeno začasno in občasno delo preko napotnic, dohodki iz premoženjskih pravic (avtorski honorar ...), dobiček iz kapitala, katastrski dohodek, dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine), pokojnina po starših, različne nagrade. Posebna osebna olajšava velja le za dohodke od študentskega servisa, ne pa tudi za ostale dohodke (avtorski honorar, katastrski dohodek, dohodek iz premoženja, pokojnina po starših, različne nagrade).

Ali štipendija šteje med obdavčljive dohodke?

Štipendije in drugi prejemki učencev dijakov in študentov iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij v višini nad minimalno plačo v RS) in prejemki v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane in mesečnih vozovnic niso obdavčljivi.

Ali bodo dijaki in študentje akontacijo po oddaji dohodninske napovedi dobili povrnjeno?

Med letom plačana akontacija dohodnine se obračuna in če je bila previsoka, jo zavezanec dobi povrnjeno. Predvidoma bo 96 % vseh dijakov in študentov dobilo celotno med letom plačano akontacijo povrnjeno.

Ali morajo dijaki in študenti oddajati dohodninsko napoved?

Napovedi za odmero dohodnine dijakom/študentom ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Primer!
Če je bila dijaku/študentu med letom odvedena akontacija dohodnine in njegovi bruto dohodki niso presegli pripadajočih olajšav, mu napovedi za odmero dohodnine ni treba oddati, saj bo preveč plačano akontacijo dobil vrnjeno samodejno.

Dijaki/študenti lahko uveljavljajo dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5. 2. pošljejo zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov).


Dejanske stroške lahko dijaki/študenti uveljavljajo tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Ali je ceneje delati prek avtorskega honorarja ali študentskega servisa?

Novi Zakon o dohodnini predvideva velike razlike tudi pri obdavčenju na področju avtorskega honorarja, zato je še vedno najugodnejše delo prek študentskega servisa.

Kakšna je omejitev zaslužka preko študentskega servisa?

Zaslužek preko študentskega servisa ni omejen, saj je bil z noveliranjem Zakona o dohodnini ukinjen zgornji cenzus. Za uveljavitev posebne osebne olajšave sta od 1. 1. 2007 naprej samo dva pogoja: status in starost. To pomeni, da lahko študent ali dijak zasluži, kolikor želi, le da bo pri višjem zaslužku moral plačati dohodnino.

Ali lahko starejši od 26 let delajo preko študentskega servisa?

Meja 26 let ne pomeni, da nekdo ne sme več delati preko študentskega servisa (izjema so "izredni dijaki"). Po tej starosti samo izgubi dohodninsko olajšavo (posebna osebna olajšava) v višini 2.477,03 €.

Od vsakega nakazila na napotnico pa se odvede tudi 25 % akontacija dohodnine (izjema so zaslužki do 107,30 € bruto).

Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odšteje avtomatično olajšavo normirani stroški v višini 10 % od zaslužka.

Dijak ali študent še vedno lahko dela, če le ima status dijaka oz. študenta. Zadnji stavek 113. člena (ZDOH-2) pravi, da je meja 26 let lahko tudi višja. Če se nekdo vpiše na fakulteto pred 26 letom, se upošteva rok 6 let od datuma vpisa na dodiplomski študij oz. 4 leta od datuma vpisa na podiplomski študij. Izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih) lahko delajo do 26 leta.

Ali je možno plačilo odmerjene dohodnine v obrokih?

Plačilo v obrokih je možno, odobri pa ga davčni organ.