Vprašanja o dohodnini

Dohodnina

Katere olajšave lahko študent uveljavlja?

Kaj se še samodejno upošteva v dohodninski napovedi?

 •  Normirani stroški

  Prispevek za pokojninsko in  invalidsko zavarovanje

  10 % od bruto zaslužka študenta

  15,5 % od bruto zaslužka študenta

  So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati.

  Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno olajšavo).

  Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 %.

Kaj pomeni, da študent lahko v uveljavlja dejanske stroške prevoza in nočitve?

Študenti in dijaki lahko uveljavljajo dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5. 2. pošljejo zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad, kjer ima davčni zavezanec prebivališče (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljajo tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

PRIMER:
Študent Janez opravlja delo prek e-Študentskega servisa in delodajalec ga je poslal na službeno pot (z lastnim avtomobilom). Janezu delodajalec potne stroške povrne skupaj z zaslužkom.
Janez lahko uveljavlja dejanske stroške, ki jih je imel s » službeno potjo« in si zniža svojo letno davčno osnovo. To pomeni, da Janezu ne bo treba čakati na prejem informativnega izračuna dohodnine in sestavljati ugovora, s katerim bi lahko pridobil povrnjene stroške.

Koliko lahko študent zasluži, da se mu ne odvede dohodnina?

Akontacija dohodnine se ne odvede za posamezno nakazilo enako ali manjše od 400 € bruto.

Izpolnjena morata biti dva pogoja:

         status študenta ali dijaka,

         starost do 26 let (posebna osebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).


Akontacija dohodnine se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Če ne izpolnjuješ zgoraj navedenih pogojev, ali če je nakazilo višje od 400 € bruto, se odvede akontacija dohodnine v višini 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 % od zaslužka.

Odvedeno akontacije  dohodnine lahko dobiš delno ali v celoti povrnjeno pod pogoji iz Zakona o dohodnini.

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu.
Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na FURS zahtevo za povračilo akontacije.

Kaj je dohodnina?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Upoštevani so vsi obdavčljivi dohodki v koledarskem letu od 1. 1. do 31. 12. Napovedi za odmero dohodnine ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Kaj vse se šteje v obdavčljive dohodke?

V obdavčljive dohodke se štejejo vsi dohodki, ki z zakonom izrecno niso oproščeni oz. izvzeti. Obdavčljivi dohodki so sledeči: dohodek za opravljeno prek študentskega servisa, dohodki iz premoženjskih pravic (avtorski honorar ...), dobiček iz kapitala, katastrski dohodek, dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine), pokojnina po starših, različne nagrade.

Posebna osebna olajšava velja le za dohodke pridobljene prek študentskega servisa, ne pa tudi za ostale dohodke (avtorski honorar, katastrski dohodek, dohodek iz premoženja, pokojnina po starših, nagrade).

Ali štipendija šteje med obdavčljive dohodke?

Med letom odvedeno akontacijo dohodnine študent lahko dobi delno ali v celoti povrnjeno pod pogoji iz Zakona o dohodnini. Predvidoma 96 % vseh študentov dobi povrnjeno celotno med letom plačano akontacijo.

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu.
Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na FURS zahtevo za povračilo akontacije.

Ali bodo študentje akontacijo po oddaji dohodninske napovedi dobili povrnjeno?

Med letom plačana akontacija dohodnine se obračuna in če je bila previsoka, jo zavezanec dobi povrnjeno. Predvidoma bo 96 % vseh dijakov in študentov dobilo celotno med letom plačano akontacijo povrnjeno.

Ali morajo dijaki in študenti oddajati dohodninsko napoved?

Ne, napovedi za odmero dohodnine študentom ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Primer!
Če je bila med letom študentu odvedena akontacija dohodnine in bruto dohodki niso presegli pripadajočih olajšav, napovedi za odmero dohodnine ni treba oddati, saj bo preveč plačano akontacijo dobil vrnjeno samodejno.

Dejanske stroške prevoza in nočitve študent uveljavlja tako, da do 5. 2. pošlje zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavlja tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Kakšna je omejitev zaslužka preko študentskega servisa?

Zaslužek preko študentskega servisa ni omejen, saj je bil z noveliranjem Zakona o dohodnini ukinjen zgornji cenzus. 

To pomeni, da lahko študent zasluži, kolikor želi, le da bo pri višjem zaslužku moral plačati dohodnino.

Ali lahko starejši od 26 let delajo preko študentskega servisa?

Ko študent dopolni 26 let še vedno lahko dela prek študentskega servisa, izjema so izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih), ki lahko delajo do 26 leta.

Po tej starosti študent izgubi posebno olajšavo v višini 2.477,03 €.
Posebna osebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

Če študent ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, ali če je nakazilo višje od 400 € bruto, se odvede akontacija dohodnine v višini 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 % od zaslužka.

Akontacija dohodnine se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Ali je možno plačilo odmerjene dohodnine v obrokih?

Plačilo v obrokih je možno, odobri ga davčni organ.