Dohodnina

Dohodnina

Kako izračunam dohodnino in katere olajšave lahko uveljavljam?


Pripravili smo testne izračune dohodnine in katere olajšave lahko uveljavljaš.

Kaj se samodejno upošteva v dohodninski napovedi?Normirani stroški

Prispevek za pokojninsko in  invlidsko zavarovanje

10 % od bruto zaslužka študenta

15,5 % od bruto zaslužka študenta

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati.

Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno olajšavo).

Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 %.

Kaj pomeni, da lahko uveljavljam dejanske stroške prevoza in nočitve?

Uveljavljaš lahko tudi dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5. 2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljaš tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

PRIMER:
Študent Janez opravlja delo prek e-Študentskega servisa in delodajalec ga je poslal na službeno pot (z lastnim avtomobilom). Janezu delodajalec potne stroške povrne skupaj z zaslužkom.
Janez lahko uveljavlja dejanske stroške, ki jih je imel s » službeno potjo« in si zniža svojo letno davčno osnovo. To pomeni, da Janezu ne bo treba čakati na prejem informativnega izračuna dohodnine in sestavljati ugovora, s katerim bi lahko pridobil povrnjene stroške.

Koliko lahko zaslužim, da mi študentski servis ne odvede dohodnine?

Akontacija dohodnine se ne odvede za posamezno nakazilo enako ali manjše od 400 € bruto.

Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  • status študenta ali dijaka,
  • starost do 26 let (posebna osebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Akontacija dohodnine se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Če ne izpolnjuješ zgoraj navedenih pogojev, ali če je nakazilo višje od 400 € bruto, se odvede akontacija dohodnine v višini 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 %.

Odvedeno akontacije  dohodnine lahko dobiš delno ali v celoti povrnjeno pod pogoji iz Zakona o dohodnini.

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu.
Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na FURS zahtevo za povračilo akontacije.

Če si nerezident in nameravaš ostati v Sloveniji dlje časa, si uredi status rezidenta. Več informacij.

Kaj je dohodnina?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Upoštevani so vsi obdavčljivi dohodki v koledarskem letu od 1. 1. do 31. 12. Napovedi za odmero dohodnine ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Kaj vse se šteje v obdavčljive dohodke?

V obdavčljive dohodke se štejejo vsi dohodki, ki z zakonom izrecno niso oproščeni oz. izvzeti. Obdavčljivi dohodki so sledeči: dohodek za opravljeno delo prek študentskega servisa, dohodki iz premoženjskih pravic (avtorski honorar ...), dobiček iz kapitala, katastrski dohodek, dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine), pokojnina po starših, različne nagrade.

Posebna osebna olajšava velja le za dohodke, pridobljene prek študentskega servisa, ne pa tudi za ostale dohodke (avtorski honorar, katastrski dohodek, dohodek iz premoženja, pokojnina po starših, nagrade).

Ali se štipendija šteje med obdavčljive dohodke?

Štipendija ni obdavčljiva, če je financirana iz proračuna (npr. državna štipendija) ali je štipendija kadrovska in ni višja od minimalne plače. To pomeni, da se ne všteva v dohodke, od katerih je potrebno plačati akontacijo dohodnine.

Ali bom med letom odvedeno akontacijo dohodnine dobil/a povrnjeno?

Med letom odvedeno akontacijo dohodnine lahko dobiš delno ali v celoti povrnjeno pod pogoji iz Zakona o dohodnini. Predvidoma 96 % vseh dijakov/študentov dobi povrnjeno celotno med letom plačano akontacijo.

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu.
Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na FURS zahtevo za povračilo akontacije.

Ali moram sam/a oddati dohodninsko napoved?

Ne, napovedi za odmero dohodnine ti ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Obvestilo o letnem zaslužku (ki se upošteva pri obračunu dohodnine) bomo pripravili v tvoji e-poslovalnici najkasneje do 31. 1.

Primer!
Če ti je bila med letom odvedena akontacija dohodnine in tvoji bruto dohodki niso presegli pripadajočih olajšav, ti napovedi za odmero dohodnine ni treba oddati, saj boš preveč plačano akontacijo dobil/a vrnjeno samodejno.

Dejanske stroške prevoza in nočitve uveljavljaš tako, da do 5. 2. pošlješ zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad (Seznam uradov). Dejanske stroške lahko uveljavljaš tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Kakšna je omejitev zaslužka prek študentskega servisa?

Tvoj zaslužek prek študentskega servisa ni omejen, saj je bil z noveliranjem Zakona o dohodnini ukinjen zgornji cenzus.

To pomeni, da lahko zaslužiš, kolikor želiš, le da boš pri višjem zaslužku moral/a plačati dohodnino. Preveri, kako jo lahko preprosto izračunaš.

Ali lahko delam, če sem starejši od 26 let?

Ko dopolniš 26 let, še vedno lahko delaš prek študentskega servisa, izjema so izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih), ki lahko delajo do 26 leta.

Po tej starosti izgubiš posebno olajšavo v višini 3.302,70 € (za leto 2019) oz. 3.500 € (za leto 2020).
Posebna osebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa, za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

Če ne izpolnjuješ zgoraj navedenih pogojev ali če je nakazilo višje od 400 € bruto, se odvede akontacija dohodnine v višini 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 %.

Akontacija dohodnine se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 € bruto, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 € bruto.

Ali je možno plačilo odmerjene dohodnine v obrokih?

Plačilo v obrokih je možno, odobri ga davčni organ na tvoj predlog.

Si našel-a iskano informacijo?

X