Splošni pogoji nagradne igre "Izziv z Zlatkom"

Splošni pogoji nagradne igre »Izziv z Zlatkom«

1. Organizator nagradne igre »Izziv z Zlatkom« je podjetje ŠS d.o.o. (e-Študentski Servis), Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

2. Nagradna igra bo potekala od 21. 11. 2016 (od 10.00 ure), do vključno 15. 05. 2017 (do 13.00 ure) na internetni strani organizatorja nagradne igre.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni podjetja ŠS, d.o.o.

4. V nagradni igri lahko sodeluje udeleženec, ki se prijavi na nagradni natečaj, predstavljen na internetni strani www.studentski-servis.com in www.imamizkusnje.com/dijaki.

5. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegovi podatki (ime in priimek), če bo izžreban, objavljeni na zidu Facebook strani e-Študentski Servis in na internetni strani e-Študentskega Servisa.

6. Nagrade v nagradni igri podeljuje podjetje e-Študentski Servis (ŠS d.o.o.).

Nagrade: glavna nagrada: 1 krat telefon iPhone 7 plus in izkušnja z Zlatkom.

ostale nagrade:

20 krat bidon e-Študentskega Servisa

30 krat USB ključ e-Študentskega Servisa

Žrebanje nagrad: Nagrajenci se žrebajo 15. 05. 2017.

7. Potek žrebanja:

Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre. Naključni žreb bo potekal s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na dan žrebanja prek e-maila, ki ga bodo navedli kot kontakt in na internetni strani www.studentski-servis.com.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec bo o prevzemu oziroma koriščenju nagrade obveščen preko e-mail naslova.

Če nagrajenec v zahtevanem roku ne bo izoristil nagrade, se le ta ne podeli.

Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.V kolikor nagrajenec navede nepopolne ali nepravilne osebne podatke ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te splošne pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku pet dni po žrebu nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

9. Vrednost nagrade

Glavna nagrada je vredna 900 €, ostale nagrade pa 5 €.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

1o. Avtorske pravice in varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči z izpolnitvijo prijave na spletni strani http://www.imamizkusnje.com/dijaki posreduje svoje osebne podatke. Sodelujoči se z oddajo osebnih podatkov strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov na način in za namene, določene s temi pravili sodelovanja. Sodelujojoči dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, vključno z video posnetkom, organizatorju Študentski servis d.o.o., Slovenska cesta 040, 1000 Ljubljana.

Sodelujoči  lahko, v času trajanja natečaja oz. najkasneje do 15. 05. 2017, prekliče svoje sodelovanje v natečaju, tako da pošlje sporočilo organizatorju na naslov [email protected] Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz nagradne igre. Po izteku tega roka pa preklic ni možen.

Sodelujoči organizatorju prav tako dovoljuje obdelavo vseh ostalih osebnih podatkov, posredovanih z »prijavo«, in sicer za naslednji namen:

  • Izvedba natečaja v vseh oblikah,
  • Objava osebnega imena in kraja bivanja skupaj s posnetki, nastalimi po končanem izzivu,
  • Obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev,
  • Za druge marketinške namene, zlasti pa za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudb, profilacijo in segmentacijo, za raziskave trga, obveščanje o ponudbah, novostih in ugodnostih ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Organizator bo uporabljal vse posredovane podatke izključno v namen, kot je razviden in opisan v teh pravilih.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah.

Sodelujoči lahko od organizatoprja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove druge osebne podatke za namen neposrednega trženja. Organizator bo v tem primeru v 15-ih dneh ustrezno preprečil uporabo teh osebnih podatkov sodelujočega za namen neposrednega trženja ter ga o tem obvestil v nadaljnih 5-ih dneh.

Na spletni strani natečaja se uporabljajo piškotki (ang.: cookies), vendar izključno kot tehnično sredstvo za prijavo sodelujočih in ne omogoča identifikacije posameznika.

11. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani e-Študentski Servis.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov [email protected] 

Ljubljana, 20. 11. 2016

Si našel-a iskano informacijo?

X