Splošni pogoji poslovanja

1. Ugotovitvene določbe

ŠS d.o.o. je na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije, agencija za izvajanje dejavnosti posredovanja dela, ki vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov. Dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del ureja Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (v nadaljevanju besedila: Pravilnik).

2. Predmet splošnih pogojev poslovanja

S temi Splošnimi pogoji poslovanja ŠS d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) so določene pravice in obveznosti pri posredovanju začasnih in občasnih del za dijake in študente ter druga nadomestila in stroški ŠS d.o.o.

V kolikor poslovni partner uporablja spletno aplikacijo za podjetja ali študent oz. dijak  uporablja spletno aplikacijo »e-poslovalnica«, z uporabo sprejema tudi navodila in pogoje, ki jih vsebuje posamezni spletni servis.

3. Študent in dijak

Študent in dijak lahko opravlja začasna in občasna dela, s pridobitvijo statusa študenta ali dijaka in ob izpolnjevanju ostalih pogojev za opravljanje občasnih in začasnih del, kot jih predvideva veljavna zakonodaja.

Z izpolnitvijo in oddajo pristopne izjave (v nadaljevanju besedila: z včlanitvijo) k ŠS d.o.o. in pod pogojema, da študent ali dijak izkaže, da je star najmanj 15 let in da ima veljavno potrdilo o šolanju, postane dijak ali študent član ŠS d.o.o. (v nadaljevanju: član).

Član ima pri opravljanju začasnih in občasnih del naslednje dolžnosti:

 • da pred pričetkom dela dvigne ustrezno napotnico;
 • da delo, ki mu ga zagotovi ŠS d.o.o., opravi preko napotnice ŠS d.o.o.;
 • da upošteva navodila o varstvu pri delu in navodila strokovnih služb delodajalca;
 • da vestno in skrbno opravlja delo;
 • da v primeru, ko dela ne nastopi, neizpolnjeno napotnico vrne na ŠS d.o.o. najkasneje v roku 30 dni od dneva izstavitve napotnice;
 • da član, ki je študent, ni v rednem delovnem razmerju (ni zaposlen) in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, pri čemer nase prevzema kazensko, civilno in drugo odgovornost, ki bi izhajala iz posredovanja neresničnih in nepopolnih podatkov;
 • da član, ki je udeleženec izobraževanja odraslih (t.i. izredni dijak), ni v rednem delovnem razmerju (ni zaposlen), ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, ter je seznanjen z dejstvom, da lahko po trenutno veljavni zakonodaji dela do dopolnjenega 26. leta starosti, pri čemer nase prevzema kazensko, civilno in drugo odgovornost, ki bi izhajala iz posredovanja neresničnih in nepopolnih podatkov;
 • da ima član urejeno ustrezno obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in določbami EU, saj lahko v nasprotnem primeru nastanejo stroški zdravljenja, ki so povezani s poškodbo pri delu;
 • da se obvezuje, da bo ŠS d.o.o. takoj obvestil o kakršnih koli spremembah podatkov ali o dejstvih, ki bi lahko kakorkoli vplivala na izpolnjevanje pogojev oz. zahtev za opravljanje občasnih in začasnih del;
 • v primeru strinjanja s predlagano stornacijo oziroma popravkom urne postavke s strani poslovnega partnerja je dolžan podati svoje pisno soglasje;
 • izjavlja, da je seznanjen s spremembo zakonodaje in sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 95, ZUJF-C), po določbah katerega bo član prejel neto prejemek za opravljeno občasno in začasno delo, saj bo od njegovega bruto prejemka obračunan in plačan prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,50%;
 • izjavlja, da je seznanjen z dejstvom, da se v primeru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v drugi državi v celoti upoštevajo predpisi države, v kateri se bo delo opravljalo in je kot podlago za opravljanje dela dijakov in študentov potrebno uporabiti pravno obliko, ki jo določa zakonodaja zadevne države;
 • izjavlja, da je seznanjen z GDPR in novo zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in v skladu z njo podaja vse svoje privolitve.

Član dovoljuje ŠS d.o.o. uporabo osebnih podatkov iz pristopne izjave oziroma druge podatke, ki jih na katerikoli način posreduje ŠS d.o.o. ŠS d.o.o. osebne podatke shranjuje in obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Namen pridobivanja, uporabe in obdelave osebnih podatkov je izvajanje dejavnosti ŠS d.o.o. ter izvajanje promocijskih akcij. 

S podpisom oz. izpolnitvijo pristopne izjave član jamči, da so vsi izpolnjeni podatki resnični in da gre za podatke, ki se nanašajo izključno na podpisanega člana. V primeru navajanja neresničnih podatkov član prevzema naše kazensko in materialno odgovornost. Če bi ŠS d.o.o. zaradi navajanja netočnih ali nepravilnih podatkov nastala škoda se član izrecno in nepreklicno strinja, da ŠS d.o.o. terjatev, ki  bo nastala na podlagi opravljenega občasnega ali začasnega dela, pobota do višine nastale škode, preostanek pa se članu nakaže na njegov račun.

Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Podatke članov bomo uporabili izključno za namene obveščanja, ki so povezani z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in vsakokratno veljavno zakonodajo Republike Slovenije z področja varstva osebnih podatkov (v pripravi ZVOP-2 s spremembami in dopolnitvami).

Član lahko v svoji  e-poslovalnici, do katere dostopa z uporabniškim imenom in geslom, kadarkoli spremeni privolitve za obveščanje (pomembna obvestila, obvestila o prostih delih, obvestila o ugodnostih in izobraževanjih) s strani podjetja ŠS d.o.o.

Član lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva vpogled, popravek, popoln izbris, prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica. Član lahko takšno zahtevo poda na email naslov [email protected]. Zahtevek za prekinitev obdelave in hranjenje podatkov ali izbris podatkov bomo obravnavali in uredili v 3 delovnih dneh.

Osebni podatki se za namen, določen v prejšnjem odstavku hranijo do 27 leta starosti člana, razen v primeru odprtih finančnih obveznosti, do pravnomočno zaključenega postopka.

Člani, ki niso državljani RS, so ob včlanitvi seznanjeni z zakonodajo in z drugimi informacijami, ki se nanašajo na status (ne)rezidentstva v RS ter z določbami Zakona o davčnem postopku, ki ureja uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja. ŠS d.o.o. bo članu nerezidentu odvajal akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Član nerezident, ki je rezident države, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ureja morebitno vračilo odvedene akontacije pri pristojnem davčnem organu. V kolikor takšen član pred nakazilom posameznega zaslužka dostavi ŠS d.o.o. izpolnjen zahtevek za oprostitev oziroma zmanjšanje davka, ŠS d.o.o. predloži takšen izpolnjen zahtevek pristojnemu davčnemu organu, dohodek pa nakaže šele, ko prejme s strani davčnega organa potrjen zahtevek.

4. Poslovni partner

Poslovni partner ima pri poslovanju s ŠS d.o.o. naslednje dolžnosti:

 • da se zaradi spremembe zakonodaje in sprejema Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 95, ZUJF-C) izrecno strinja in se zavezuje, da bo za vse račune za opravljeno občasno in začasno delo dijakov in študentov, ki so bili izdani pred 01. 02. 2015 in na dan 01. 02. 2015 niso bili poravnani, hkrati pa po njih dijaki in študenti do 01. 02. 2015 niso prejeli nakazila , poravnal dodatni bremepis oziroma račun za dodatne prispevke ter davke po ZUJF-C (kar predstavlja dodatni prispevek poslovnega partnerja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni);
 • da pred pričetkom opravljanja začasnih in občasnih del seznani člana s predpisi in ukrepi varstva pri delu in mu zagotovi potrebna zaščitna sredstva;
 • da upošteva določbe ZDR-1, ki urejajo delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov;
 • da je seznanjen z dejstvom, da se v primeru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v drugi državi v celoti upoštevajo predpisi države, v kateri se bo delo opravljalo in je kot podlago za opravljanje dela dijakov in študentov potrebno uporabiti pravno obliko, ki jo določa zakonodaja zadevne države;
 • da izpolnjuje ter spoštuje vse ostale obveznosti, določene s predpisi Republike Slovenije na področju zaposlovanja;
 • da sprejme, izpolni in vrne napotnico ŠS d.o.o. za delo, ki ga je naročil na ŠS d.o.o.;
 • da ob pričetku dela potrdi in izroči članu en izvod napotnice;
 • da ob pričetku dela potrdi in izroči ŠS d.o.o. en izvod napotnice;
 • da v roku 8 dni po opravljenem delu, oz. do 8. v mesecu za pretekli mesec, ŠS d.o.o. posreduje pravilno izpolnjeni in podpisani potrdili št. 1 in št. 2 oz. izpolnjen in podpisan obračunski list v katerih so navedene dejansko opravljene ure, ki so enake seštevku opravljenih ur, ki jih dnevno evidentira poslovni partner;
 • da uporabi vsakokrat veljavne obrazce potrdila št. 1 in št. 2 oz. obračunskega lista, ki so dostopni na spletnem naslovu: www.studentski-servis.com oziroma v vsaki poslovalnici ŠS d.o.o., saj bo ŠS d.o.o. v primeru, da bo poslovni partner uporabil neveljavne obrazce oz. obračunski list, le-te zavrnil;
 • da poravna vse svoje obveznosti po vsakokrat veljavnih Splošnih pogojih poslovanja in po računu ŠS d.o.o. v roku 8 dni po izdaji oz. ob zapadlosti, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bodo obračunane na računu za opravljeno študentsko in dijaško delo. Poslovni partner je ŠS d.o.o. dolžan v primeru zamude s plačilom svojih obveznosti poleg zakonskih zamudnih obresti, poravnati še stroške opominjanja in stroške izterjave;
 • da se zaradi spremembe zakonodaje in sprejema Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 95, ZUJF-C) izrecno strinja in se zavezuje, da bo za vse račune za delo dijakov in študentov, ki so bili izdani pred 01.02.2015, plačila pa prejeta od vključno 01.02.2015 dalje in po katerih dijak ali študent ni prejel nakazila do 01.02.2015, poravnal dodatni bremepis oziroma račun za dodatne prispevke ter davke po ZUJF-C;
 • da se odpoveduje kakršnimkoli ugovorom zoper dodatno izdani bremepis oziroma račun za dodatne prispevke in davke po ZUJF-C;
 • da bo poravnal znesek na napotnici povečan s skladu z ZUJF-C za : pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85%, prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36%, prispevek za poškodbo pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53%, koncesijsko dajatev v višini 16,00% in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00%;
 • da jamči za verodostojnost podatkov, ki jih posreduje ŠS d.o.o., pri čemer dovoljuje ŠS d.o.o., da ga obvešča o spremembah in novostih, povezanih z zaposlovanjem in izvedbo anket in raziskav povezanih z zaposlovanjem;
 • se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke o članih, ki pri njemu opravljajo občasno in začasno delo dijakov in študentov in katere je pridobil na podlagi pisne zahteve od ŠS d.o.o., uporabljal izključno za potrebe izvajanja občasnega in začasnega delo dijakov in študentov ali morebitnega uveljavljanja zahtevkov, ki bi izhajali iz opravljanja občasnega in začasnega delo dijakov in študentov;
 • da vse spremembe in dopolnitve, ki vplivajo na način in pogoje poslovanja, javi na ŠS d.o.o. v roku 8 dni od nastanka;
 • da posluje s transakcijskim računom, odprtim v Republiki Sloveniji, ki je razviden iz javno dostopnih evidenc. V kolikor transakcijski račun ni razviden iz javno dostopne evidence, mora podjetje podatek o transakcijskem računu posredovati ŠS d.o.o.;
 • v primeru poravnave svojih obveznosti preko TRR-a, odprtega izven EU, nase prevzame breme bančne provizije, ki nastane pri plačilu v tujini, in znesek bančne provizije, ki nastane v Republiki Sloveniji;
 • v primeru posredovanja osebnega TRR velja določba 7. člena ZVOP-1;
 • poslovni partner se zavezuje, da bo v primeru kršitev določb Splošnih pogojev ali zakonodaje o opravljanju občasnih in začasnih del dijakov ter študentov in v primeru kakršnihkoli zahtevkov ali glob, ki bi izhajala iz kršitev poslovnega partnerja in ki so podane ŠS d.o.o. s strani tretjih oseb ali državnih organov, plačal te zahtevke ali globe skupaj z nastalimi stroški neposredno ŠS d.o.o. ali tretjim osebam ali državnim organom. Poslovni partner se zavezuje, da bo v vse sodne, davčne, upravne oziroma izvensodne postopke povezane s kršitvami poslovnega partnerja pri opravljanju ali posredovanju občasnih in začasnih del dijakov in študentov, ki bi potekali zoper ŠS d.o.o. in ki izhajajo iz kršitev poslovnega partnerja, vstopil kot stranski intervenient na strani ŠS d.o.o.. V nasprotnem primeru se poslovni partner zavezuje plačati ŠS d.o.o. ali direktno tretjim osebam oziroma organom, celoten pravnomočno dosojeni ali dokončno dogovorjeni denarni zahtevek tretje osebe ali organa, skupaj z odmerjenimi pravdnimi ali nastalimi stroški tretje osebe ali organa.

ŠS d.o.o. lahko v celoti odstopi dolg poslovnega partnerja tretji osebi.

ŠS d.o.o. si v primeru slabih terjatev, ki so opredeljene v internem aktu, ŠS d.o.o. pridržuje pravico, da lahko stalno napotnico skrajša. Postopek krajšanja napotnic je natančno opredeljen v internem aktu ŠS d.o.o.
ŠS d.o.o. o skrajšanju napotnic obvesti tako delodajalca kot tudi člana pisno (priporočeno s povratnico). Hkrati je delodajalcu podan primeren rok (30 dni) za ureditev dela drugje, po drugi napotnici.

5. Študentski servis

ŠS d.o.o. zagotavlja:

 • da poslovnemu partnerju izda račun na podlagi pravilno izpolnjenih, žigosanih in podpisanih veljavnih obrazcev potrdil št. 1 in št. 2 oz. pravilno izpolnjenega, žigosanega in podpisanega obračunskega lista;
 • da bo na spletni strani www.studentski-servis.com objavil veljavne obrazce potrdil št. 1 in št. 2 oz. obračunski list, ker z dnem objave novih obrazcev, stari obrazci prenehajo veljati;
 • da v skladu s finančno politiko ŠS d.o.o. članu na osebni račun oz. drug veljavni račun nakaže neto prejemek za opravljeno začasno in občasno delo vnaprej v primeru, ko poslovni partner izpolnjuje pogoje za razvrstitev v ustrezni bonitetni razred. V primeru realiziranega predčasnega oz. vnaprejšnjega nakazila prejemka za opravljeno začasno in občasno delo dijaku ali študentu, ima ŠS d.o.o. pravico poslovnemu partnerju zaračunati pavšalni znesek za izvedbo postopka preverjanja in ugotavljanja bonitetnega razreda poslovnega partnerja in stroškov izvedbe opravil potrebnih za predčasno oz. vnaprejšnje nakazilo. Član, ki je prejel neto prejemek za opravljeno začasno in občasno delo vnaprej, pooblasti ŠS d.o.o., da ŠS d.o.o. skladno z internimi akti ustrezno ukrepa in poda primerne vloge za zaščito in izvršitev njihovih pravic. V ostalih primerih ŠS d.o.o. jamči, da bo neto prejemek članu nakazan najkasneje naslednji delovni dan po plačilu celotnega računa s strani poslovnega partnerja oziroma s strani tretje osebe;
 • da v skladu s poslovno politiko in pod pogoji vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev poslovanja nudi članom in poslovnim partnerjem tudi ostale ugodnosti in druge dodatne storitve, med drugim spletni poslovalnici »e-poslovalnica« in spletni poslovalnici za podjetja, obvestila preko SMS, različne popuste, izvedbo izobraževanj, prijavo dijakov ali študentov v zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za posameznega poslovnega partnerja, storitve oglaševanja povpraševanja poslovnih partnerjev po začasnih in občasnih delih dijakov ali študentov, kadrovsko svetovanje, itd;
 • da bo prispevke in dajatve obračunal in odvedel v skladu z obstoječo zakonodajo;
 • da bo na izrecno pisno zahtevo poslovnemu partnerju posredoval osebne podatke člana, ki pri njemu opravlja občasno in začasno delo dijakov in študentov, za namene opravljanja občasnega in začasnega delo dijakov in študentov ali morebitnega uveljavljanja zahtevkov, ki bi izhajali iz opravljanja občasnega in začasnega delo dijakov in študentov;
 • da varuje in uporablja osebne podatke članov in predstavnikov poslovnih partnerjev v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • da varuje in uporablja osebne podatke članov in predstavnikov poslovnih partnerjev v skladu z evropsko zakonodajo (GDPR) in pravnim redom Republike Slovenije.

6. Dodatne storitve

ŠS d.o.o. med drugim opravlja tudi naslednje dodatne storitve v skladu s cenami navedenimi v nadaljevanju.

6.1. Oglaševanje ponudb prostih del, dela v tujini in kadrovske storitve

 • objava oglasa za delo/delo v tujini;                                        
  za stalne poslovne partnerje brezplačno, 295 EUR/oglas   
 • prednostna objava oglasa za delo; kratkotrajna, zelo vidna izpostavitev oglasa;
  za stalne poslovne partnerje brezplačno, 50 EUR/oglas
 • iskanje kandidatov, ožanje izbora, pisna predstavitev primernih;                                             
  za stalne poslovne partnerje brezplačno, 120 EUR/oglas                       
 • iskanje deficitarnih kandidatov; direktna pošta, ciljno iskanje po bazah,...                              
  za stalne poslovne partnerje brezplačno, 200 EUR/oglas       
 • kadrovsko svetovanje s področja začasnega in občasnega dela;                                         
  za stalne poslovne partnerje brezplačno, 25 EUR/h   
 • V cenah ni vštet DDV.

6.2. Opominjanje poslovnega partnerja pri zamudi s plačilom 

 • stroški opominjanja;
  v primeru zamude po dogovorjenem roku plačila, 3 EUR/pisni opomin

6.3. Tečaj iz varstva pri delu in požarnega varstva

 • prijavnina na tečaj;
  3h predavanja, teoretični del, izpit, 12 EUR/osebo

ŠS d.o.o. si pridržuje pravico do zaračunavanja tudi naslednjih dodatnih storitev; strošek vseh opravil potrebnih za vnaprejšnje nakazilo, vključno z izvedbo preverjanja bonitetnega razreda poslovnega partnerja, mesečnega nadomestila za uporabo spletne aplikacije za podjetja skladno z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja.
Cene storitev določene v tem členu Splošnih pogojev poslovanja se uporabljajo od 1. 9. 2012 dalje.

7. Odškodninska odgovornost

ŠS d.o.o. odškodninsko oz. materialno ne odgovarja za delo svojih članov preko napotnice. Član je pri delu preko napotnice odškodninsko in kazensko odgovoren poslovnemu partnerju ter ŠS d.o.o..

8. Kršitve določil Splošnih pogojev poslovanja in reševanje sporov

Zaradi kršitve določil Splošnih pogojev poslovanja lahko ŠS d.o.o. prekine sodelovanje s poslovnim partnerjem oziroma članom. Vse spore bodo ŠS d.o.o., poslovni partner in član reševali sporazumno, če pa to ni mogoče, so za reševanje pristojna stvarno pristojna sodišča.

9. Veljavnost splošnih pogojev

ŠS d.o.o. lahko v skladu s poslovno politiko in veljavno zakonodajo enostransko spreminja te Splošne pogoje poslovanja.

V kolikor ŠS d.o.o. spreminja Splošne pogoje poslovanja, mora najmanj 30 dni pred njihovo uveljavitvijo dijaku, študentu ali poslovnemu partnerju (v nadaljevanju skupaj poimenovani tudi: stranka) o spremembah Splošnih pogojev poslovanja, ki vplivajo na pravice in obveznosti stranke, poslati obvestilo (dopis oddan po pošti ali kot opozorilo na izdanem računu oziroma v primeru, če stranka posluje z uporabo spletne aplikacije za podjetja ali »e-poslovalnice«, pa z obvestilom prek spletne aplikacije ali po elektronski pošti). Obvestilo vsebuje obvestilo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in kje se stranka lahko seznani s spremembami. Spremembe bodo objavljene na spletnih straneh ŠS d.o.o. oziroma bodo dostopne v vseh poslovalnicah ŠS d.o.o. V tem roku lahko stranka pisno odstopi od pogodbe sklenjene na podlagi teh Splošnih pogojev poslovanja brez kakršnekoli sankcije vendar mora stranka poravnati svoje odprte obveznosti do ŠS d.o.o. V primeru, da stranka v tem roku pisno ne odstopi od pogodbe, se šteje, da s spremembami soglaša.

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani ŠS d.o.o. in v vseh poslovalnicah.

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od 25. 3. 2018 dalje.

ŠS d.o.o.

Sebastjan Česnik

General_business_conditions