Pogosta vprašanja z odgovori o sprejetem zakonu ZUJF-C

1. Kaj je bistvena sprememba novega zakona za dijake in študente?

Študentski servis od 1. 2. 2015 naprej za vsakega dijaka in študenta odvede 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dijaku ali študentu šteje v pokojninsko dobo. Klikni na informativni izračun pokojninske dobe.


2. Kako se šteje pokojninska doba?

Študentom in dijakom se bo pokojninska doba preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici. Klikni na informativni izračun pokojninske dobe.


3. Kam se pokojninska doba vpisuje in kdo vodi evidenco?

Evidenco vodi ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Prispevke pa študentski servis odvaja FURS-u hkrati z nakazilom zaslužka študentu in o tem dnevno poroča na individualnih rek obrazcih FURS-u.


4. Ali se delo, ki je bilo opravljeno pred 1. februarjem 2015 tudi šteje v pokojninsko dobo?

V pokojninsko dobo se ne štejejo nakazila, ki jih je član prejel na račun pred 1. februarjem 2015. Nakazila prejeta po tem datumu, pa se štejejo v pokojninsko dobo.


5. Za kaj so namenjeni prispevki, ki jih plačuje delodajalec in študent/dijak? 

- Prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v višini 0,53 % - vsebina prispevka ostane enaka kot pri sedanji ureditvi, sprememba je le glede višine, ki se bo po novem izražala v % in ne v fiksnem znesku / gre za dodatno tveganje pri opravljanju dela.

- Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 % - zajema vse storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja (npr. nujna medicinska pomoč, vključno z reševalnim vozilom, zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu.).

- Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dijaka oz. študenta v višini 15,5% in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga morajo poravnati delodajalci v višini 8,85 % - zajema zavarovanje za primer smrti, telesne okvare in invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in pridobivanje pokojninske dobe.


6. Kako je porazdeljeno odvajanje prispevkov od 1. februarja 2015?


7. Ali na podlagi prispeveka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (v višini 0,53 %), ki ga plačuje delodajalec, ob  poškodbi prejmem odškodnino in ali sem dodatno zdravstveno zavarovan/a?

Ne, saj gre za prispevek, ki se plačuje za dodatno tveganje pri opravljanju dela. Skladno z ZUJF-C ga mora plačevati delodajalec. S tem prispevkom nimaš urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja.


8. Ali se tudi  tujcem odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,50 %?

Tujcem se prispevek 15,50 % odvede, ne odvede pa se v primeru, da gre za tujega državljana, ki je že vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na kateri drugi podlagi in to pred izdajo napotnice izkaže z ustreznim potrdilom tuje institucije, ki ni starejše od 30 dni.


9. Kako je z akontacijo dohodnine po 1. februarju 2015?

Po zakonu se akontacija ne odvaja za izplačila do vključno 400 EUR bruto, če študent ali dijak izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo. Če jih ne izpolnjuje, ali če je izplačilo višje, je akontacija 25 %. 

Osnova za akontacijo dohodnine je bruto zaslužek, znižan za prispevek PIZ (15,5%) in normirane stroške (10%).


Če je bilo delo opravljeno v času, ko je študent ali dijak izpolnjeval pogoje za priznanje posebne osebne olajšave, nakazilo pa opravljeno izven statusa, se akontacija ne odvede, če je izplačilo do vključno 400 € bruto.

Izjema za rezidente: akontacije se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 EUR, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 EUR.

Nerezidentom se akontacija odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na DURS zahtevo za povračilo akontacije.


10 Podjetja morajo po novem zakonu plačevati tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Ali bodo zaradi tega študenti, ki so stari 26 let in več, ter si sami plačujejo osnovno zdravstveno zavarovanje to imeli urejeno preko prispevka podjetja?

Ne. Osnovno zdravstveno zavarovanje morajo starejši od 26 let še vedno plačevati sami. 6,36 % prispevek za zdravstveno zavarovanje je z zakonom ZUJF-C uveden povsem na novo in ga plačujejo pri študentskem delu delodajalci.


Poglej si tudi pogosta vprašanja, namenjena podjetjem.

Nazaj

Si našel-a iskano informacijo?

X