Oddaja dohodninske napovedi za leto 2007

Kaj je pomembno pri oddaji dohodninske napovedi

Postopek oddajanja dohodninske napovedi za leto 2007 je v celoti informatiziran, kar pomeni, da dijakom in študentom ne bo potrebno samostojno izpolnjevati in oddajati dohodninske napovedi.

Zavezanci za posredovanje podatkov (tudi študentski servisi) morajo najkasneje do 31. 01. 2008 oddati podatke o zaslužkih dijakov in študentov. V tem obdobju bomo podatke o zaslužkih za leto 2007 na dom poslali tudi članom (najkasneje do prvega tedna v februarju).

Na podlagi teh podatkov bodo zavezanci do 31. 05. 2008 iz Davčne uprave RS prejeli informativni izračun dohodnine. Na dan vročitve začne teči 15-dnevni rok za ugovor. Dijaki in študenti naj preverijo pravilnost podatkov s prejetimi kontrolnimi podatki s strani izplačevalcev dohodka, pravilnost osebnih podatkov ter pravilnost informativnega izračuna dohodnine (potrebno je biti pozoren na upoštevanje posebne osebne olajšave).

V primeru, da se z izračunom strinjajo, ta samodejno postane odločba o odmeri dohodnine.

Za dijake in študente sta pomembni rubriki 1211 in 1212. Prejšnja leta sta se rubriki nanašali na zaslužke znotraj oz. izven statusa, v letošnjem letu pa se nanašata na pogoj za izpolnjevanje posebne osebne olajšave:

  • v polje z oznako 1211 se vpiše podatke, če je dijak ali študent med opravljanjem začasnega ali občasnega dela izpolnjeval pogoje za posebno osebno olajšavo,
  • v polje z oznako 1212 se vpiše podatke, če prejemnik dohodka med opravljanjem začasnega ali občasnega dela ni izpolnjeval pogojev za posebno osebno olajšavo.


Pogoja za uveljavljanje posebne osebne olajšave:

  • status dijaka ali študenta,
  • starost do 26. let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26. let, če se vpiše na študij v letu, ko je dopolnil starost 26. let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za dobo največ štiri leta od dneva vpisa)


Informativnega izračuna za dohodnino ne prejmejo tisti zavezanci, pri katerih dohodki, od katerih se plačuje dohodnina (nakazila študentskih servisov, pokojnina po starših, avtorski honorarji, plača...), v letu 2007 niso presegli 2.800 €. Ȉe je bila dijaku/študentu med letom odvedena akontacija dohodnine, mora napoved o dohodnini do 30. 6. 2008 oddati sam. Le tako jo namreč lahko dobi povrnjeno.

Na strani Davčne uprave RS lahko naredite informativni izračun za leto 2007.


Pomembni datumi:

  • 31. januar 2008   Rok za posredovanje podatkov davčni upravi (študentski servis)
  • 31.januar 2008    Rok za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (pomembno za informativni izračun)
  • 31. maj 2008    Datum, do katerega bodo zavezanci prejeli informativne izračune dohodnine. Ob vročitvi začne teči 15-dnevni rok za ugovor.


Pogoji za uveljavitev posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, ki je starejši od 18 let so:

  • da neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljujejo šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji do 26. leta starosti, oziroma za starejše od 26 let, da se vpišejo na študij do 26. leta starosti največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij,
  • da nimajo rednih dohodkov iz zaposlitve ali iz opravljanja dejavnosti.


V primeru, da bodo starši uveljavljali dijake/ študente kot vzdrževane družinske člane in med letom niso uveljavljali posebne olajšave za družinske člane oz. so in želijo te podateke spremeniti, morajo najkasneje do 31. 01. 2008 oddati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za informativni izračun za leto 2007.

Zavezanci se naj o uveljavljanju splošne olajšave dogovorijo med seboj. 

Obrazec: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Nazaj

Si našel-a iskano informacijo?

X