Zaposlitev v tujini

Zaposlitev v tujini – kaj je nujno vedeti iz formalno pravnega vidika?

 

Pravila glede zaposlovanja in opravljanja storitev na svojem ozemlju ureja vsaka država v lastnem pravnem redu, pomembni pa so tudi sklenjeni meddržavni sporazumi. Pri zaposlovanju tujcev so pogosto postavljene različne omejitve in zahtevana delovna dovoljenja, ovire pa nastajajo tudi ob vprašanju priznavanja dosežene izobrazbe in pridobljenega poklica.

 

S članstvom Slovenije v Evropski uniji so se možnosti slovenskih državljanov za opravljanje dela in zaposlitev v tujini razširile, saj za zaposlitev v marsikateri izmed držav članic Evropske unije ni več potrebno delovno dovoljenje. Sčasoma se bo trg dela in zaposlovanja znotraj Evropske unije povsem sprostil, kar pomeni, da delovno dovoljenje ne bo potrebno za zaposlitev v kateri koli izmed držav članic.

 

Kakšni so pogoji?

Poleg postopka in pogojev za pridobitev delovnega dovoljenja je ob zaposlitvi v tujini pomembno tudi vprašanje priznanja dosežene izobrazbe in pridobljenega poklica. Za opravljanje posameznih poklicev države predpisujejo posebne pogoje (regulirani poklici), priznanje pridobljenega poklica pa največkrat ni avtomatično, ampak je potrebno dodatno preverjanje usposobljenosti, dokazovanje pridobljenih strokovnih izkušenj v določenem poklicu ipd. Praviloma je kot pogoj za priznanje usposobljenosti postavljena tudi zahteva po določeni stopnji znanja jezika države.

 

Kako so priznane kvalifikacije?

V pravnem redu Evropske unije sta uveljavljena dva sistema priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicnih dejavnosti, in sicer avtomatično priznavanje kvalifikacij in sistem splošnega priznavanja kvalifikacij. Hitro priznavanje strokovnih nazivov je na podlagi uveljavljenih uskladitev usposabljanja za pridobitev poklica omogočeno npr. za poklice s področja zdravstva. V drugih primerih se ob primerjavi pisne dokumentacije o pridobljenih kvalifikacijah v drugi državi z zahtevami domačih predpisov ugotovi, ali so potrebni dopolnilni ukrepi, kot je npr. določeno prilagoditveno obdobje ali dodaten preizkus znanja oz. poklicne usposobljenosti.

 

Upokojevanje in pokojnina

V primeru zaposlitve v tujini se najpozneje ob upokojitvi pojavi tudi vprašanje priznavanja zavarovalne oz. pokojninske dobe, pridobljene v različnih državah. Pri tem je poleg nacionalne pravne ureditve relevantna tudi ureditev v bilateralnih sporazumih o socialni varnosti, med državami članicami Evropske unije pa Uredba 1408/71, ki zagotavljajo, da se pridobljene pravice na področju socialne varnosti ohranijo ne glede na to, da je posameznik bil v času delovne dobe zavarovan v več državah. Praviloma se glede pridobitve pravice do pokojnine zavarovalna doba v različnih državah sešteva in vsaka izmed držav izplačuje del pokojnine. Pri ugotavljanju, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine, se pogoj zahtevane starosti upošteva v vsaki državi posebej, tako da se lahko zgodi, da oseba v eni državi izpolnjuje pogoje za polno starostno upokojitev, v drugi pa ne.

 

Denarna nadomestila

Prejemki, ki ne izhajajo iz odvedenih prispevkov (npr. socialna podpora, otroški dodatek, državna pokojnina idr.), so praviloma vezani na državljanstvo in/ali stalno prebivališče na ozemlju države. Brezposelne osebe, ki želijo iskati zaposlitev v državah članicah Evropske unije in so prejemniki denarnega nadomestila v eni izmed držav članic, imajo pod določenimi pogoji možnost, da se jim denarno nadomestilo izplačuje v drugi državi.

 

Kako do informacij?

Informacije o življenjskih in delovnih pogojih ter možnostih zaposlitve v posameznih državah članicah Evropske unije je mogoče najti na spletnih straneh EURES-a ter pri svetovalcih EURES-a pri Zavodu RS za zaposlovanje. Določene informacije in povezave so dostopne tudi na spletnem portalu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pogoje za zaposlitev in druge potrebne informacije za države, ki niso članice Evropske unije, je potrebno iskati pri njihovih nacionalnih službah za zaposlovanje.

 

(Nataša Terzič)

 

 

Si našel-a iskano informacijo?

X