Študij in prihodki

Kakšne prihodke lahko imam v času študija

 

V študijskem obdobju vam bo denar pritekal neredno, v različnih zneskih in od različnih virov. Pomembno je, da imate pregled nad svojimi prihodki in finančnim stanjem. Preverite, ali ste izkoristili vse možnosti pri različnih virih dohodkov.

Mag. VALENTINA FRANCA

 

V študentskem obdobju študentje večinoma živijo od prejetih štipendij, zaslužkov prek študentskega servisa in žepnin staršev. Od države lahko mesečno dobivate devet tisočakov, če izpolnjujete pogoje za vpis v študentski dom, a je zmanjkalo postelj in bivate pri zasebniku. Redki so študenti, ki se med študijem odločijo za posojilo, ravno tako ni veliko tistih, ki imajo kapitalske dohodke. Ravno ti so lahko odličen vir, ki ga lahko z učinkovitim upravljanjem denarja izkoristite. Vse to je odlična podlaga za načrtovanje kariere, saj boste že pred vstopom na trg dela spoznali, kako poteka finančno poslovanje fizičnih in pravnih oseb ter kakšne so vaše možnosti za zaslužek. Poleg tega ne boste maksimalno odvisni od prejete plače, kar vam bo olajšalo gradnjo želene kariere, saj sem vam ne bo treba oprijemati vsake službe.

 

1. Štipendije

 

V Sloveniji poznamo v osnovi tri vrste štipendij: zoisovo, republiško in kadrovsko. Poleg teh obstajajo še štipendije raznih skladov, kot je na primer Ad futura, in štipendije občin ali lokalnih organizacij, kot je na primer Koroška štipendijska shema. Višina štipendij je različna, povprečna štipendija se giblje okoli 35 tisočakov. Pri pridobitvi štipendije natančno preučite štipendijsko pogodbo in druga pravila podeljevanja štipendij, da boste vedeli, kakšne dolžnosti vas čakajo med in po študiju.

 

Zoisove štipendije

Zoisove štipendije podeljuje država od leta 1986, in sicer tistim, ki izkazujejo izrazito intelektualno ali umetniško nadarjenost z namenom, da bi v polni meri razvili svoje potenciale. Za zoisovo štipendijo ne morete zaprositi sami, ampak vas predlagajo predstojniki izobraževalnih zavodov v skladu z razpisom. Pri dodeljevanju štipendij se upoštevajo določena merila, kot je na primer najmanj prav dober šolski uspeh pri učencih, vajencih in dijakih ter najmanj povprečna ocena osem pri študentih. Zoisova štipendija se podeljuje z namenom, da štipendist uspešno zaključi šolanje. Če ga ne konča, mora vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni dokončal. Več informacij o zoisovih štipendijah najdete na spletnih straneh zavoda za zaposlovanje (www.ess.gov.si).

 

Republiške štipendije

Republiške štipendije ravno tako kot zoisove podeljuje država. Namenjene so tistim dijakom, vajencem in študentom, ki imajo izredno slabo materialno stanje. V praksi to pomeni, da dohodek gospodinjstva, v katerim živijo, ne sme presegati zakonsko določenega materialnega pogoja oziroma cenzusa. Tega vsako leto sproti določi vlada. Pri kandidatih, ki želijo republiško štipendijo prejemati v šolskem letu 2006/07, bruto dohodek družinskega člana v letu 2005 ne sme presegati celoletnega zneska 130 odstotkov zajamčene plače, kar je 857.948 tolarjev. Za stare štipendiste velja za deset odstotkov višji cenzus, kar pomeni mejo 943.743 tolarjev. Do republiške štipendije so upravičeni tisti, ki v prvem letniku poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let in tisti, ki ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja nimajo več kot 26 let.

 

Za pridobitev republiške štipendije so potrebni: izpolnjen obrazec »Vloga za uveljavitev republiške štipendije« (dobi se v knjigarnah ali na spletnih straneh zavoda za zaposlovanje), dokazila o bruto dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov za preteklo leto, originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, potrjen prepis ali fotokopija spričevala oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in kopija bančne kartice oziroma osebnega računa. Vse skupaj je treba vložiti na urad za delo zavoda za zaposlovanje, kjer imate stalno prebivališče, ali priporočeno poslati na svojo območno službo zavoda za zaposlovanje. Vloge se oddajo po objavljenem razpisu (običajno se objavi pred poletjem) do začetka novega študijskega leta vajenci in dijaki oziroma študentje do začetka študijskega leta. V določenih izjemah (na primer razveza zakonske zveze staršev, povečanje števila članov družine…) se lahko vloga za pridobitev republiške štipendije vloži med šolskim letom.

 

Kadrovske štipendije

Kadrovske štipendije razpisujejo podjetja in organizacije glede na njihove kadrovske potrebe. Poglavitni namen kadrovskega štipendiranja je izobraževanje (bodočega) kadra že med šolanjem, da se lahko po zaključku šolanja oziroma študija čim hitreje vključi v delovni proces. Trendi zadnjih let kažejo na upad kadrovskih štipendij (glej sosednji graf), najbolj pogoste so v deficitarnih poklicih, kot so na primer strojniki … Uraden skupen razpis vseh kadrovskih štipendij je objavljen v posebni publikaciji zavoda za zaposlovanje, ki je dostopen na njihovih spletnih straneh, na fakultetah, osnovnih in srednjih šolah, na zavodu ... O dodelitvi kadrovskih štipendij odločajo podjetja in organizacije same, najpogosteje se postopek vodi v kadrovski službi po predhodnem dogovoru z vodstvom podjetja. Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi skupen razpis vseh kadrovskih štipendij do konca aprila za prihodnje študijsko leto.

 

Prednosti kadrovskega štipendiranja je več. Kot prvo dobivate redne mesečne prihodke med študijem, poleg tega lahko prek prakse in počitniškega dela v podjetju spoznavate »resnični svet«. Ravno tako štipendisti za teme svojih seminarskih in diplomskih nalog uporabljajo probleme iz prakse, torej iz podjetja. Na ta način vas delodajalec spoznava in vi njega. Tako je po koncu študija običajno, da podjetje svoje štipendiste zaposli. V štipendijski pogodbi si sicer pridrži pravico, da vas lahko ne zaposli po koncu študija, vendar je to bolj redko. Zgodi se v primerih, ko podjetje zaradi slabega poslovanje ne potrebuje dodatnih kadrov, ko ni zadovoljno s kandidatom in podobno.

 

Za pridobitev kadrovske štipendije ne čakajte na razpis. Podjetja, v katerih bi radi delali, pokličite in jih vprašajte, ali načrtujejo podeljevanje kadrovskih štipendij. Povejte, da ste zainteresirani in da bi se radi pogovorili z osebo, ki je zadolžena za kadrovsko štipendiranje (običajno je to kadrovska služba, v manjših podjetjih pa direktor). Kajti pri podeljevanju kadrovskih štipendij je podobno kot pri razpisih za prosta delovna mesta – večina štipendij je dogovorjena že pred objavljenih razpisom. Zato vztrajajte pri pogovoru, temeljito se pripravite in podjetju jasno utemeljite, kakšne so vaše prednosti v primerjavi z drugimi kandidati.

 

2. Študentsko delo

Veliko študentov večino svojih prihodkov pridobi s študentskim delom prek študentskega servisa. Študentski servisi delujejo kot vmesnik med študentom, ki želi delo opravljati, in podjetjem, ki delo potrebuje. Študentsko delo velikemu število študentov predstavlja edini dohodek in je zato edini način, da sploh lahko študirajo. Prednost študentskega dela je, da si študenti že med študijem pridobijo delovne izkušnje. Te pa so ne samo zaželene, temveč tudi potrebne pri iskanju zaposlitve. Zato si prek študentskega servisa iščite dela, ki so povezana z vašim študijskim področjem oziroma takšna, ki predstavljajo temelj vaši karieri.

 

3. Subvencije

Tisti študenti, ki niso dobili postelje v študentskem domu, lahko dobijo državno subvencijo za bivanje pri zasebnikih. Lani je subvencija znašala dobrih devet tisočakov, država pa jo nakaže vašemu najemodajalcu.

 

4. Žepnina

Kljub različnim možnostim zaslužka veliko študentov živi od denarja, ki jim ga namenijo starši, stari starši, sorodniki in podobno.

 

5. Kapitalski dohodki

Med kapitalske dohodke sodijo vsi dohodki od kapitala, najbolj poznane so obresti (od obveznic ali od vlog na banki) in dividende. Za pridobivanje kapitalskih dohodkov je potrebno nekoliko finančnega znanja, zato se le redki ukvarjajo s tem. Naj vas to ne odvrne, ampak se raje naučite nalagati privarčevani denar.

 

6. Posojila

Posojila za študij oziroma šolnine so pri nas bolj redkost, kar gre pripisati predvsem velikemu obsegu dodiplomskega študija brez šolnin in veliki razvejanosti študentskega dela. Večina bank nudi študentom možnost namenskega in nenamenskega posojila relativno nizkih zneskov s kratko odplačevalno dobo.

 

 

 

Si našel-a iskano informacijo?

X