Modrokljun 57

Številka 57, 24. januar 2008

Kazalo:

DOHODNINA 2007

OBVEŠČANJE
Zavezanci za posredovanje podatkov moramo do 31. 01. 2008 oddati podatke o zaslužkih DURS-u. V primeru dijaškega in študentskega dela smo za posredovanje podatkov zavezani študentski servisi in ne delodajalci.

O zaslužkih v letu 2007 bomo najkasneje do prvega tedna v februarju pisno obvestili tudi vse naše člane, dijake in študente.

INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE

Dijaki oz. študenti letos ne izpolnjujejo dohodninske napovedi. Tako kot vsi ostali zavezanci za dohodnino bodo tudi dijaki in študenti do 31. 05. 2008 na dom prejeli DURS-ov informativni izračun dohodnine:

 • dijaki in študenti naj preverijo pravilnost podatkov s prejetimi kontrolnimi podatki s strani izplačevalcev dohodka (študentskih servisov), pravilnost osebnih podatkov ter pravilnost informativnega izračuna dohodnine (pozor pri upoštevanju posebne osebne olajšave – glej tabelo);
 • v primeru netočnosti je treba v 15-ih dneh po vročitvi vložiti ugovor na DURS
 • v primeru, da se zavezanec z izračunom strinja in nanj ne vloži ugovora, informativni izračun samodejno postane odločba o odmeri dohodnine.

Informativnega izračuna za dohodnino pa ne bodo prejeli tisti zavezanci, pri katerih dohodki, od katerih se plačuje dohodnina, v letu 2007 niso presegli 2.800,00 €:

 • če je bila študentu/dijaku med letom odvedena akontacija, njegov skupni obdavčljivi dohodek pa ni presegel 2.800,00 €, dobi odvedeno akontacijo dohodnine povrnjeno tako, da najkasneje do 30. 06. 2008 sam vloži napoved za dohodnino;
 • prav tako bo moral napoved sam vložiti tisti, ki ne bo dobil informativnega izračuna, njegov lanski prihodek pa je bil višji od 2.800,00 €.

Pozor! Pomembno je, v kateri rubriki (1211 ali 1212) bodo vpisani podatki o študentskih zaslužkih:

Podatki so vpisani v rubriki:  1211  1212
dijak oz. študent je med opravljanjem začasnega in občasnega dela izpolneval pogoje za posebno osebno olajšavo*   X  
 dijak oz. študent je med opravljanjem začasnega in občasnega dela NI izpolneval pogoje za posebno osebno olajšavo*    X

*pogoji za posebno osebno olajšavo:

 • status dijaka ali študenta;
 • starost do 26 let (ali če je starejši, če se vpiše na študij v letu, ko je dopolnil starost 26 let - in sicer za dodiplomski študij največ za dobo šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij največ za dobo štiri leta od dneva vpisa).

SPREMEMBE UVELJAVLJANJA OLAJŠAV ZA VZDRŽEVANE ČLANE
V primeru, da želijo starši v napovedi dohodnine uveljavljati svoje otroke kot vzdrževane družinske člane, pa med letom niso uveljavljali posebne olajšave zanje ali obratno, morajo najkasneje do 31. 01. 2008 na svoji izpostavi DURS-a oddati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Zavezanci naj se o uveljavljanju splošne olajšave dogovorijo med seboj.  
Poglejte še: pogoji za uveljavitev posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, ki je starejši od 18 let.

Na strani Davčne uprave RS lahko izračunate informativni izračun za leto 2007.

PREGLED POMEMBNIH DATUMOV:

 • 31. januar 2008: rok za posredovanje podatkov davčni upravi (izvede študentski servis).
 • 31. januar 2008: rok za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (pomembno za informativni izračun).
 • 31. maj 2008: datum, do katerega bodo zavezanci prejeli informativne izračune dohodnine. Ob vročitvi začne teči 15-dnevni rok za ugovor.
 • 30. junij 2008: rok za oddajo napovedi za dohodnino za tiste, ki niso dohodninski zavezanci in želijo vračilo odvedene akontacije za dohodnino in za tiste, ki niso prejeli informativnega izračuna, čeprav je bil njihov zaslužek višji od 2.800,00 €. 

IZBOLJŠANI POGOJI ZA DOHODNINO ZA LETO 2008

1. Povišana splošna in posebna osebna olajšava za študente: ta v letu 2008 znaša 2.959,60 € (v letu 2007 je bila priznana olajšava v višini 2.800,00 €).

2. V primeru, da dijak oz. študent uveljavlja splošno in posebno osebno olajšavo ter ob upoštevanju zmanjšanja davčne osnove za 10 % normiranih stroškov, znaša neobdavčena višina študentskega zaslužka za leto 2008 6.576,89 €.

3. V primeru, da dijaka/študenta starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, je neobdavčena višina zaslužka za leto 2008 3.288,44 €.

4. Posebna osebna olajšava v višini 2.959,60 € se dijaku oz. študentu prizna v celoti ne glede na čas trajanja statusa in ne glede na skupno letno višino zaslužka.

5. Študentu pripada posebna osebna olajšava tudi v primeru, ko se vpiše na dodiplomski/ podiplomski študij po dopolnjenem 26. letu, če je starost 26 let dopolnil v tem koledarskem letu.

6. Za določitev akontacije dohodnine je pomembno, kdaj je bilo delo opravljeno in ne, kdaj je bil izplačan zaslužek: če se izplačani zaslužki nanašajo na opravljeno študentsko delo v času, ko je prejemnik izpolnjeval pogoje za priznanje posebne osebne olajšave glede starosti in statusa, se akontacija dohodnine ne plača.


VIŠJI PAVŠALNI PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

S 1. januarjem 2008 se je povečal pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje PPOZZ (pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu) z 2,91 € na 3,08 €.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 118, 21. 12. 2007) in je začel veljati s 01. 01. 2008.


DO NAZGA

Moška, oba zasebna podjetnika, se srečata na hodniku pred pisarno davčnega inšpektorja.
Prvi potrka in vstopi. Ko čez pet minut spet stopi skozi vrata, je skoraj gol. Drugi moški ga vpraša:
"Kaj pa se je zgodilo z vami?"
"Saj vidite! Še zadnjo srajco so mi slekli!"
Vstopi še drugi moški. Ta ostane v pisarni dlje časa kot prvi, nato pa se pojavi na hodniku popolnoma gol, pa še lepilni trak ima nalepljen spredaj in zadaj. Prvi možakar se ob pogledu nanj zgrozi:
"O, Bog, kaj so pa vam storili?"
"Saj vidite! Slekli so me do golega, pa še plin in vodo so mi zaprli!"

Lepo vas pozdravljamo,

kolektiv Modrega ŠS Ljubljana in e-Študentskega Servisa