Obremenitev in stroški študentskega dela

Sedanja obremenitev študentskega dela za delodajalce je 25 % + DDV.

Dodatno se zaračunava še prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Sedanja obremenitev študentskega dela za delodajalce je 25 % + DDV dodatno se zaračunava še prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Za študente in dijake je storitev študentskega servisa v celoti brezplačna.

Poglejmo podrobneje:
Podjetja morajo na študentov ali dijakov zaslužek plačati koncesijsko dajatev v višini 23 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 % ter davek na dodano vrednost (22 % DDV) na koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev. Mesečno podjetje-naročnik od vsake realizirane napotnice poravna še prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki trenutno znaša 4,58 €*.

*Za študentsko delo se plačuje tudi zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (na podlagi 6. točke 17. člena in 2. alineje 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Prispevek morajo plačevati vse pravne in fizične osebe, pri katerih študenti ali dijaki opravljajo delo. Prispevek se plačuje mesečno od vsake realizirane napotnice. Trenutno znaša prispevek 4,58 € mesečno, višino pa določa skupščina ZZZS.

Viri:

 

 

Za študentsko delo se plačujejo dve vrsti zavarovanj: zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter zaprimer smrti in invalidnosti.

Za študentsko delo se plačuje dve vrsti zavarovanj.

Veljavni zakoni določajo, da se za študentsko delo  plačujeta dve zavarovanji:

  • Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (na podlagi 6. točke 17. člena in 2. alineje 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Prispevek morajo plačevati vse pravne in fizične osebe, pri katerih študenti ali dijaki opravljajo delo. Prispevek se plačuje mesečno od vsake realizirane napotnice. Trenutno znaša prispevek 4,58 € mesečno, višino prispevka pa določa skupščina ZZZS.
  • Na podlagi 225. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so študentski servisi dolžni plačevati prispevek za posebne primere zavarovanja (za primer smrti in invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni). Prispevek trenutno znaša 9,64 €/leto in se na prvo realizirano napotnico v tekočem koledarskem letu.

Viri:

 

 

Delitev koncesijske dajatve.

Delitev 23 odstotne koncesijske dajatve in 2 odstotne dodatne koncesijske dajatve.

Koncesijska dajatev (23 %) se deli po naslednjem ključu: 3,8 % dobi Študentska organizacija Slovenije, 3,8 % (3,3 %)* študentski servis, 15,4 % pa gre v proračunski sklad ministrstva (za štipendije).

Dodatna koncesijska dajatev (2%) se nakazuje v državni proračun in je namenjena izgradnji študentskih domov ter izboljšanju študijskih pogojev na univerzah.

*Študentski servisi morajo pri vsaki prvi napotnici v koledarskem letu za posameznega dijaka oziroma študenta plačati tudi prispevek za primer smrti in invalidnosti.  Prispevek  trenutno znaša 9,64 € letno. Zavarovanje za primer smrti in invalidnosti (na podlagi 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; ZPIZ – 2) kot posledica poškodbe pri delu in poklicne bolezni.