Olajšave

Ko računaš dohodnino, moraš vedeti kolikšen je tvoj zaslužek (bruto zaslužek od 1. 1. do 31. 12.) in kakšne so tvoje olajšave.

Olajšava Znesek oz. stopnja
splošna olajšava 3.302,70
posebna osebna olajšava 2.477,03
dodatna splošna olajšava 3.217,12 oz. 1.115,94

Kaj še uveljavljaš v dohodninski napovedi?

normirane stroške 10% od bruto zaslužka študenta
prispevek za pokojninsko in  invalidsko zavarovanje 15,5% od bruto zaslužka študenta

Podroben opis posameznih olajšav:

Splošna olajšava

  • Splošna olajšava za leto 2015 (enako 2014) znaša 3.302,70 €.

Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

To pomeni, da splošno olajšavo izgubiš, če te starši v svoji napovedi uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

Dodatna splošna olajšava

Študentu in dijaku se prizna tudi dodatna splošna olajšava:

  • za leto 2015 (enako 2014) znaša 3.217,12 € za skupne obdavčljive prihodke do višine 10.866,37 oziroma 1.115,94 € za skupne obdavčljive prihodke nad 10.866,37 do 12.570,89 €.


To pomeni, da lahko študent ali dijak uveljavlja dodatno splošno olajšavo pod dvema pogojema:

  • če drug rezident (starši) za študenta oz. dijaka ne uveljavlja splošne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
  • če je znesek obdavčljivih prihodkov za leto 2015 (enako 2014) nižji od 10.866,37 €, ali če je med 10.866,37 do 12.570,89 €.

Posebna osebna olajšava

  • Za leto 2015 (enako 2014) znaša 2.477,03 €.

Prizna se rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  • status študenta ali dijaka,
  • starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

V primeru enovitega magistrskega študija se posebna osebna olajšava prizna študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dobo največ 6 let.

Posebna osebna olajšava je priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo, kar pomeni, da se študentu, ki tekom leta dopolni 26 let, ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

PRIMER:

Starši te uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana
Bruto zaslužek študenta 3.324,87
- 15,5% (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 515,35
Neto zaslužek študenta (izplačilo na TRR) 2.809,52
- 10 % normiranih stroškov 332,49
- Posebna osebna olajšava 2.477,03
- Splošna olajšava 0,00
- Povišana splošna olajšava 0,00
Davčna osnova za dohodnino 0,00

Več izračunov si lahko pogledaš v e-poslovalnici pod rubriko Dohodnina - Informativni primeri izračuna.

Normirani stroški

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati. Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava v višini 10 % in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno osebno olajšavo). Poleg normiranih stroškov lahko študent uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%.

Davčno osnovo za dohodnino izračunaš tako, da od doseženega dohodka (bruto zaslužek študenta) odšteješ obvezen prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %) in dobiš neto zaslužek študenta (izplačilo na TRR).
Od bruto zaslužka študenta odšteješ tudi normirane stroške v višini 10 % in zgoraj navedene olajšave (za katere izpolnjuješ pogoj).

Si našel-a iskano informacijo?

X